Na ten­to týden máme kar­tu z balíčku Andělé a archandělé. Byla taže­na při rit­uálu hojnos­ti a nese další nád­h­erné poselství.

O čem je tato karta?

Vůz — Archanděl Metatron

Odhodlání a sebeovládání. Kar­iérní post­up. Uznání vašich úspěchů druhými. 

Tato kar­ta navazu­je na rit­uál hojnos­ti, při kterém se objevila. Nese posel­ství, že právě teď nás čeká úspěch, pokud pod­nikneme akční kroky, které nás vola­jí. Vůz vypovídá o obrovském odhodlání a vůli. Jestliže se nacházíte v situaci, která ve vás vyvolává nejis­to­tu, věřte, že se nemáte čeho bát.

Máš vše

Tato kar­ta je posel­ství, že máte vše, co potře­bu­jete. Vybočte ze zajetých kole­jí a s radostí, kli­dem a důvěrou se vyde­jte vstříc dalším zkušenostem.

 

Očekáve­jte velký skok kupře­du. Možná to bude vyžadovat nějaké akční kroky, ale vy jste na to skvěle připraveni. Můžete být pyšní na to, čeho jste dosáhli. 

Zhmotnění přání

Máte-li nějaké přání zadíve­jte se na před­ní část vozu na kartě na tzv. Merk­abu a sdělte své přání. Archanděl Meta­tron vám může pomo­ci zhmot­nit velice rych­le vaše touhy. 

 

Světel­ná aktivace

Vím, jaký je to poc­it násle­dovat akční kroky ke splnění mých záměrů. Důvěřu­ji své intu­ici a uvolňu­ji vešk­erý stra­ch, který ke mně při­jde. Vím, jak neztrácet svou energii a odhodlání k rozvo­ji svých přání. Má přání se plná na všech úrovních. 

Vědomá práce, kter­ou vám při sezení s metodou THETA HEALING přináším, zna­mená klid­nější živ­ot a více ŽIVOTNÍ ENERGIE v osob­ním i pro­fes­ním konání. Není tře­ba měnit situaci, avšak pohled na ni. Vše, co se nám děje je tu pro nás. Toto uvě­domění nám přináší do živ­ota pochopení. Tím se vše, co už nám nes­louží, může proměnit. Ať už v prožitku, tak v realitě.  Pokud máš poc­it, že potře­bu­ješ tím­to povést. Ozvi se nebo si rov­nou rez­ervuj ter­mín sezení se mnou. Nemusíš na to být sám/sama.  S lásk­ou Petra

Další články

Karta na týden 18.9. — 24.9.

Karta na týden 18.9. — 24.9.

Ten­to týden nám končí ofi­ciál­ně léto a také končí úkli­dový režim, který nastal s pří­cho­dem zna­mení Pan­ny. Čeka­jí nás nové výzvy, ale možná pro­to přišla tato nád­h­erná kar­ta k povzbuzení do dalších kroků.O čem je tato kar­ta? Arielo­va desít­ka Je toho tolik, za co je…

Karta na týden 11.9.. — 17.9.

Karta na týden 11.9.. — 17.9.

Ten­to týden ještě bude vhod­ný k úklidu ať už kolem sebe nebo uvnitř sebe. Končit také bude ret­ro­grád­ní Merkur, takže je možné, že brzy dojde k uvol­nění. Ten­to týden spíš ještě bude ladící, budeme hle­dat sami sebe.O čem je tato kar­ta? Lovec Najděte své stra­chy a touhy…

Karta na týden 3.9.. — 10.9.

Karta na týden 3.9.. — 10.9.

Ten­to týden je krokem z léta, uvol­nění, napo­jení se na příro­du. Vcházíme do září, kde si uklízíme před pří­cho­dem zimy, ladíme se na to, jak budeme vní­mat pří­chod tmy. Ale­spoň já vnímám, že při­j­dou další pono­ry do hloubek a zároveň vstupy do nových zkušenos­tí. Proto…