Ještě není hotovo. Prosím potvrď svůj e‑mail.

Pokud ho nemůžeš najít, prohléd­ni si složku spam nebo hromadné.

Chceš pocítit sílu svých předků?

Mám pro tebe med­itaci, která tě zavede k setkání s tvou rodovou linií.

Tato med­i­tace je pro tebe VHODNÁ pokud chceš:

R

setkat se se svou linií a předky

R

uvolnit energetické vazby z celé rodové linie

R

uvolnit pocity strachu

R

odpustit sobě i svým předkům

R

získat pocit bezpečí a bezpodmínečné lásky

 

Reference

“Med­i­tace na propo­jení se svý­mi před­ky, byla nád­h­erná. Podaři­lo se mi spo­jit se s obě­ma lin­ie­mi, jak s žen­sk­ou, tak i s mužsk­ou. I když v jed­né části to neby­lo jednoduché, i přesto se mi podaři­lo obě lin­ie sjed­notit a zhar­mo­ni­zo­vat jejich energii. Cíti­la jsem obrovsk­ou pod­poru, toho že za mnou všich­ni sto­jí a drží mi bezpečný pros­tor. Moc děku­ji za ten­to zážitek. ” 

Nikol Mandiková

“Na začátku med­i­tace mi delší dobu trva­lo se spo­jit s koře­ny, jako by tam bylo prázd­no. Ale potom to přiš­lo a ty pří­jem­né vibrace v nohou a propo­jení cítím i teď, hod­inu po med­itaci. Taky jsem měla stra­ch, nějak se mi do toho setkání moc nechtě­lo, ale vedení med­i­tace je laskavé a pod­nět­né (i pro ty, co se bojí, že se jim v med­itaci nic neukazu­je), po chvilce to přeš­lo a cíti­la jsem se bezpečně a vděčně za tuto příleži­tost. Přišli vhod ty všech­ny téma­ta k odpuštění a odpoutání, které by mě samot­nou nena­pad­ly. Nejvíc mě zasáh­lo “nelás­ka” k jed­né straně rodiny, neu­vě­do­movala jsem si to, že i přesto jsou to moje před­ci a patřím k ním. Bylo to přínos­né — pochopení, odpuštění, odpoutání.. Také co si nesu jako přínos med­i­tace — téma žen­ské a mužské polar­i­ty. Na kon­ci jsem cíti­la vděčnost a mela chuť jim poděko­vat a zároveň poc­it, že jsem tu sama za sebe a můžu si žít jak chci.”

Doporuču­ji tuto med­itaci všem, co řeší nějaká rodin­ná téma­ta, nebo taky těm, co se cítí od své rodiny odpo­jené. Děku­ji moc za meditaci!

Anas­tasiya Rezkova

Získej dnes meditaci za zvýhodněnou cenu 390 Kč 290 Kč

Prode­jní for­mulář je vytvořen v sys­té­mu SimpleShop.cz.