Ten­to týden máme květen, což je lásky čas. A mys­lím, že tu lásku můžeme dát hlavně sami sobě. Ten­tokrát máme kar­tu z balíčku Tarot archandělů. 

O čem je tato karta?

Vytáh­la jsem kar­tu Arielo­va dvojka.

Je důležité nalézt rovnováhu! Práce na mno­ha úkolech nebo pro­jek­tech najed­nou. Udělat si z práce zábavu. 

Naše přesvědčení nám můžou našep­tá­vat, že potře­bu­jeme plnit hod­ně úkolů, mít hod­ně práce a pořád něčím zaměst­ná­vat mysl. Opak je prav­dou. Tím­to jsem sama prošla, když jsem pra­co­v­ala 14 hodin den­ně a pořád jsem myslela, že je to málo. Podaři­lo se mi naplnit sny tím­to způ­sobem? Ne, nepo­daři­lo. Tudy ces­ta nevede, a to nám říká i tato karta. 

Oprav­du je nut­né dělat všech­no? Nejde to nějak zjednodušit? Pokud chceme mít více času, musíme hle­dat způ­so­by, jak toho dosáh­nout a celou situaci zpří­jem­nit. Přis­tupu­jte k živ­o­tu hravě!

Rozhodnutí?

Kar­ta dále varu­je před unáh­leným rozhod­nutím, tře­ba opustit zaměst­nání a dostat se tak do dluhové pasti. Vše musí být v proudu živ­ota. Pečlivě vše zvažte. Já bych dodala, že nic není špatně. 

Světel­ná aktivace

Vím, jaký je to poc­it poslouchat svo­ji intu­ici. Má práce a tvořivost plyne v jednoduchém duchu. Mám radost z výsled­ků a dovolu­ji si při­jí­mat dary, které ply­nou z mé tvořivosti. 

Vědomá práce, kter­ou vám při sezení s metodou THETA HEALING přináším, zna­mená klid­nější živ­ot a více ŽIVOTNÍ ENERGIE v osob­ním i pro­fes­ním konání. Není tře­ba měnit situaci, avšak pohled na ni. Vše, co se nám děje je tu pro nás. Toto uvě­domění nám přináší do živ­ota pochopení. Tím se vše, co už nám nes­louží, může proměnit. Ať už v prožitku, tak v realitě. 

Pokud máš poc­it, že potře­bu­ješ tím­to povést. Ozvi se nebo si rov­nou rez­ervuj ter­mín sezení se mnou. Nemusíš na to být sám/sama. 

S lásk­ou Petra

Další články

Karta na týden 18.9. — 24.9.

Karta na týden 18.9. — 24.9.

Ten­to týden nám končí ofi­ciál­ně léto a také končí úkli­dový režim, který nastal s pří­cho­dem zna­mení Pan­ny. Čeka­jí nás nové výzvy, ale možná pro­to přišla tato nád­h­erná kar­ta k povzbuzení do dalších kroků.O čem je tato kar­ta? Arielo­va desít­ka Je toho tolik, za co je…

Karta na týden 11.9.. — 17.9.

Karta na týden 11.9.. — 17.9.

Ten­to týden ještě bude vhod­ný k úklidu ať už kolem sebe nebo uvnitř sebe. Končit také bude ret­ro­grád­ní Merkur, takže je možné, že brzy dojde k uvol­nění. Ten­to týden spíš ještě bude ladící, budeme hle­dat sami sebe.O čem je tato kar­ta? Lovec Najděte své stra­chy a touhy…

Karta na týden 3.9.. — 10.9.

Karta na týden 3.9.. — 10.9.

Ten­to týden je krokem z léta, uvol­nění, napo­jení se na příro­du. Vcházíme do září, kde si uklízíme před pří­cho­dem zimy, ladíme se na to, jak budeme vní­mat pří­chod tmy. Ale­spoň já vnímám, že při­j­dou další pono­ry do hloubek a zároveň vstupy do nových zkušenos­tí. Proto…