Píšete mi, že se ve vašem živ­otě děje hod­ně věcí, změn a je to takové hut­né. Pro­to ten­to týden bude s posel­stvím z Karet svět­la, ať nám posel­ství dodá trochu odvahy pokračo­vat dál.

 

O čem je tato karta?

Ochrana

Vez­mi si zpět svou sílu. Přestři­h­ni pou­ta. Obnovení duše. 

Tato kar­ta mlu­ví o tom, že v určitých situ­acích, ať už v tom­to živ­otě nebo v min­ulých živ­otech, jsme ode­vzdá­vali svou sílu. Je to také připomín­ka, aby­chom se svou energií hospo­dařili dobře. Podíve­jte se, kdo a co z vás vysává energii. 

Ener­get­ická pou­ta vznika­jí mezi lid­mi, místy, před­mě­ty a událost­mi, je pro­to důležité toto neustále zkoumat. Vaše energie a váš ener­get­ický pros­tor jsou posvátné. 

 

Sebeláska

Není sobecké chránit svou energii. Je to napros­to přirozené, že chceme být šťast­ní a zaz­dro­jo­vaní. Uvol­něte poc­i­ty studu, že ostat­ní nema­jí takové štěstí jako vy. Čím více je člověk citlivější, tím více cítí i utíka­jící energii. Je to napros­to bezpečné a v pořád­ku, toto cítit. 

 

Přestři­h­něte pou­ta a pov­ole­jte zpět svou sílu. V Theta healin­gu můžeme nejen uvol­nit tato pou­ta, ale také přivolat zpět ztra­cené frag­men­ty duše. 

Moudré tělo

Zkuste si navní­mat své tělo, jak se přit­o­m­to výk­ladu cítí. Jestli to rezonu­je a jestli je potře­ba někde něco uvolnit. 

Světel­ná aktivace

Přivolávám teď zpátky všech­ny ztra­cené frag­men­ty své duše, síly a svět­la. Nyní ruším všech­ny přísahy, dohody, klet­by a pro­gramy z min­u­losti či součas­nos­ti, z toho­to nebo jiných živ­otů, které nes­louží nejvyšší­mu dobru všech zúčast­něných. Přivolávám zpět jak­ouko­liv sílu nebo svět­lo, které jsem dobro­vol­ně nebo nedo­bro­vol­ně ode­vz­dala. Pro nejvyšší dobro nás všech teď uvolňu­ji jakáko­liv pou­ta nebo vaz­by z toho­to nebo jiných živ­otů. Už to je, už to je, už to je. Děkuji. 

 

 

Vědomá práce, kter­ou vám při sezení s metodou THETA HEALING přináším, zna­mená klid­nější živ­ot a více ŽIVOTNÍ ENERGIE v osob­ním i pro­fes­ním konání. Není tře­ba měnit situaci, avšak pohled na ni. Vše, co se nám děje je tu pro nás. Toto uvě­domění nám přináší do živ­ota pochopení. Tím se vše, co už nám nes­louží, může proměnit. Ať už v prožitku, tak v realitě.  Pokud máš poc­it, že potře­bu­ješ tím­to povést. Ozvi se nebo si rov­nou rez­ervuj ter­mín sezení se mnou. Nemusíš na to být sám/sama.  S lásk­ou Petra

Další články

Karta na týden 18.9. — 24.9.

Karta na týden 18.9. — 24.9.

Ten­to týden nám končí ofi­ciál­ně léto a také končí úkli­dový režim, který nastal s pří­cho­dem zna­mení Pan­ny. Čeka­jí nás nové výzvy, ale možná pro­to přišla tato nád­h­erná kar­ta k povzbuzení do dalších kroků.O čem je tato kar­ta? Arielo­va desít­ka Je toho tolik, za co je…

Karta na týden 11.9.. — 17.9.

Karta na týden 11.9.. — 17.9.

Ten­to týden ještě bude vhod­ný k úklidu ať už kolem sebe nebo uvnitř sebe. Končit také bude ret­ro­grád­ní Merkur, takže je možné, že brzy dojde k uvol­nění. Ten­to týden spíš ještě bude ladící, budeme hle­dat sami sebe.O čem je tato kar­ta? Lovec Najděte své stra­chy a touhy…

Karta na týden 3.9.. — 10.9.

Karta na týden 3.9.. — 10.9.

Ten­to týden je krokem z léta, uvol­nění, napo­jení se na příro­du. Vcházíme do září, kde si uklízíme před pří­cho­dem zimy, ladíme se na to, jak budeme vní­mat pří­chod tmy. Ale­spoň já vnímám, že při­j­dou další pono­ry do hloubek a zároveň vstupy do nových zkušenos­tí. Proto…