Ten­to týden ještě bude vhod­ný k úklidu ať už kolem sebe nebo uvnitř sebe. Končit také bude ret­ro­grád­ní Merkur, takže je možné, že brzy dojde k uvol­nění. Ten­to týden spíš ještě bude ladící, budeme hle­dat sami sebe.

O čem je tato karta?

Lovec

Najděte své stra­chy a touhy

Najděte všech­ny své ustrašené myšlenky a poc­i­ty. Společně s nimi pak najdete i své touhy.

Vzorem na kartě je kelt­ský bůh Cer­nun­nos. Je to divoký jelení bůh, který před­stavu­je love­nou zvěř i lovce. Tato kar­ta tedy pomáhá se spo­jením našich stra­chů, ale i také tužeb zároveň. 

Mís­to toho, abyste stra­chy pot­lačo­vali, staňte se Lovcem. Jste obdařeni sebe­jis­to­tou a silou, tak ji využi­jte. Nejste tady pro­to, abyste se krčili stra­chy nebo žili ve stínech, ale abyste si uvě­domili svůj poten­ciál. To však nas­tane v momen­tě, kdy zjistíte, co je potře­ba udělat. Když se objeví tato kar­ta, může to zna­me­nat příleži­tost vypořá­dat se s určitým aspek­tem vaší min­u­losti nebo ukončit situaci, která vás pronásleduje.

Stra­chy jsou to jed­iné, co sto­jí mezi vámi a tím, po čem toužíte. Stra­chy můžeme společně uvol­nit stačí si zvolit ter­mín. Výběr ter­mínu v kalendáři. 

Každý týden vytahuji kartu speciálně pro mou komunitu s poselstvím na daný týden. 

Zadej, prosím, svůj e‑mail, na který ti výk­lad pošlu. 

Poselství

Pro muže tato kar­ta zna­mená příleži­tost poz­nat sám sebe hlouběji.

Pro ženy tato kar­ta před­stavu­je schop­nost být sil­ná, moc­ná a překoná­vat omezení. 

Světel­ná aktivace

Ode­vzdávám své stra­chy a nechávám k sobě přicházet své touhy. 

 

Vědomá práce, kter­ou vám při sezení s metodou THETA HEALING přináším, zna­mená klid­nější živ­ot a více ŽIVOTNÍ ENERGIE v osob­ním i pro­fes­ním konání. Není tře­ba měnit situaci, avšak pohled na ni. Vše, co se nám děje je tu pro nás. Toto uvě­domění nám přináší do živ­ota pochopení. Tím se vše, co už nám nes­louží, může proměnit. Ať už v prožitku, tak v realitě. 

Pokud máš poc­it, že potře­bu­ješ tím­to povést. Ozvi se nebo si rov­nou rez­ervuj ter­mín sezení se mnou. Nemusíš na to být sám/sama. 

S lásk­ou Petra

Další články

Karta na týden 18.9. — 24.9.

Karta na týden 18.9. — 24.9.

Ten­to týden nám končí ofi­ciál­ně léto a také končí úkli­dový režim, který nastal s pří­cho­dem zna­mení Pan­ny. Čeka­jí nás nové výzvy, ale možná pro­to přišla tato nád­h­erná kar­ta k povzbuzení do dalších kroků.O čem je tato kar­ta? Arielo­va desít­ka Je toho tolik, za co je…

Karta na týden 3.9.. — 10.9.

Karta na týden 3.9.. — 10.9.

Ten­to týden je krokem z léta, uvol­nění, napo­jení se na příro­du. Vcházíme do září, kde si uklízíme před pří­cho­dem zimy, ladíme se na to, jak budeme vní­mat pří­chod tmy. Ale­spoň já vnímám, že při­j­dou další pono­ry do hloubek a zároveň vstupy do nových zkušenos­tí. Proto…

Karta na týden 28.8.. — 3.9.

Karta na týden 28.8.. — 3.9.

Přichází nám září, léto odchází a my možná budeme hle­dat rovnováhu. Pro­to jsem vytáh­la kar­tu z balíčků Tarot archandělů.O čem je tato kar­ta? Arielo­va dvo­j­ka Je důležité nalézt rovnováhu! Práce na mno­ha úkolech nebo pro­jek­tech najed­nou. Udělat si z práce zábavu. Možná…