Dnes při rit­uálu vyrovnání mužsko — žen­ského prin­cipu se ukáza­la kar­ta z balíčku Karet svět­la. Vnímám to jako nád­h­ernou ces­tu těch­to týden­ních karet, které na sebe navazují. 

 

O čem je tato karta?

Probuzení

Ener­get­ický upgrade. Nový způ­sob bytí. Integrace.

Procházíte obdobím probuzení. Věci  uvnitř vás se mění na mno­ha úrovních. Začínáte se rozpomí­nat na dávné pravdy a stále více si uvě­do­mu­jete, kdo jste a proč jste tady. 

Možná cítíte nebo začínáte cítit ener­get­ick­ou vlnu, která stoupá od páteře vzhůru. Tato energie se nazývá Kun­dali­ni či Šak­ti. Můžete se vám také objevo­vat stříp­ky z min­ulých živ­otů, zdát se vám sny, které ukazu­jí na vaše emoce a pocity. 

Uzemnění

Důležité je se pravidel­ně uzemňo­vat a nenechat se pohltit touto sil­nou energií. Zkoume­jte své prožitky, vědomě je zařazu­jte do svého živ­ota a sdíle­jte je s ostatními.

Zapisu­jte si své poz­natky a věnu­jte pozornost vašim snům. 

Můžete být vyzýváni ke službě, k probuzení vašich darů a tal­en­tů. Pokud máš obavy ze svého poten­ciálu, med­itaci k posílení napo­jení poten­ciálu najdete zde. 

Poselství

Buďte otevřeni a při­jíme­jte impul­sy k tvor­bě něče­ho nového. Tato kar­ta také může být také zna­mením k vytvoření něče­ho, co jste už chtěli přinést na ten­to svět, ale ještě nebyl ten správný čas. Možná máte pomáhat druhým. Moc o tom nepřemýšle­jte, jen opaku­jte tuto světel­nou aktivaci. 

Světel­ná aktivace

Ode­vzdávám se své­mu probuzení. Vím, jaký je to poc­it naslouchat své intu­ici, poc­itům a vedení. Je pro mě bezpečné násle­dovat své probuzení. Sto­jím pevně ve své síle. Dovolu­ji energii šak­ti, aby vys­toupala od kořene mé páteře vzhůru. Otevírám se hla­su intu­ice a Ves­míru, aby mě použil tím nejlepším a nejvyšším způ­sobem, který potěší mou mysl, tělo i duha. 

Vědomá práce, kter­ou vám při sezení s metodou THETA HEALING přináším, zna­mená klid­nější živ­ot a více ŽIVOTNÍ ENERGIE v osob­ním i pro­fes­ním konání. Není tře­ba měnit situaci, avšak pohled na ni. Vše, co se nám děje je tu pro nás. Toto uvě­domění nám přináší do živ­ota pochopení. Tím se vše, co už nám nes­louží, může proměnit. Ať už v prožitku, tak v realitě.  Pokud máš poc­it, že potře­bu­ješ tím­to povést. Ozvi se nebo si rov­nou rez­ervuj ter­mín sezení se mnou. Nemusíš na to být sám/sama.  S lásk­ou Petra

Další články

Karta na týden 18.9. — 24.9.

Karta na týden 18.9. — 24.9.

Ten­to týden nám končí ofi­ciál­ně léto a také končí úkli­dový režim, který nastal s pří­cho­dem zna­mení Pan­ny. Čeka­jí nás nové výzvy, ale možná pro­to přišla tato nád­h­erná kar­ta k povzbuzení do dalších kroků.O čem je tato kar­ta? Arielo­va desít­ka Je toho tolik, za co je…

Karta na týden 11.9.. — 17.9.

Karta na týden 11.9.. — 17.9.

Ten­to týden ještě bude vhod­ný k úklidu ať už kolem sebe nebo uvnitř sebe. Končit také bude ret­ro­grád­ní Merkur, takže je možné, že brzy dojde k uvol­nění. Ten­to týden spíš ještě bude ladící, budeme hle­dat sami sebe.O čem je tato kar­ta? Lovec Najděte své stra­chy a touhy…

Karta na týden 3.9.. — 10.9.

Karta na týden 3.9.. — 10.9.

Ten­to týden je krokem z léta, uvol­nění, napo­jení se na příro­du. Vcházíme do září, kde si uklízíme před pří­cho­dem zimy, ladíme se na to, jak budeme vní­mat pří­chod tmy. Ale­spoň já vnímám, že při­j­dou další pono­ry do hloubek a zároveň vstupy do nových zkušenos­tí. Proto…