Ten­to týden bude výk­lad z Karet svět­la. Kar­ta pří­mo volala z balíčku a nenecha­la na sebe dlouho čekat. Která ten­tokrát vypadla?

O čem je tato karta?

Jdeš správným směrem

Příliš o tom nepřemýšlej. Násle­duj směrování své duše. 

Nád­h­erná kar­ta, která se mnou neskutečně souzní. Vše co děláme, jak přemýšlíme a kam jdeme je napros­to v pořád­ku! Reali­ta je náš pod­porova­tel a éra, kdy jsme procházeli tlakem, že je všech­no špat­ně a musíme to okamžitě změnit, je pryč. I já sama jsem se dosta­la před pár lety do tlaku, že už bych chtěla být někde jinde. Jenže jsem vytvoři­la tlak, který se vrátil v podobě hluboké trans­for­ma­ce, ale i to je zkušenost, která pro mě byla důležitá. 

Správná cesta

Věci se dějí správným tem­pem. Neuspěchejte to, buďte trpěliví a vytr­valí. Není kam spěchat, vše se budu­je a ros­te. Co se zasadi­lo, brzo vykvete. Každý dnem je přidá­na další cih­lič­ka. Ušli jste dlouho ces­tu, zák­la­dy jsou pevné, teď je potře­ba věřit a jít vpřed. 

Výz­nam kar­ty je tedy nepochy­bo­vat o sobě a svých pocitech. Právě teď jste na správné ces­tě. Už o tom nepřemýšle­jte, prostě se to děje a vy jste blíž, než si myslíte.

Pokračuj

Poc­it či myšlen­ka, že by se věci měly dít rych­le­ji, je jen naše ego, které se potře­bu­je srovná­vat s ostat­ní­mi. Srovnání není pří­tel. Zaléve­jte svo­ji zahrád­ku a vězte, že doba kvě­tu brzy přijde. 

Už to děláš, pokračuj. 

Světel­ná aktivace

Vím, jaký je to poc­it důvěřo­vat boží­mu načasování. Moje činy jsou vždy správné s vedou mě přes­ně tam, kam potře­bu­ji. Sílím a ros­tu s každým dnem. Vím, jak zalé­vat svo­ji zahrád­ku, která již brzy vykvete. 

Vědomá práce, kter­ou vám při sezení s metodou THETA HEALING přináším, zna­mená klid­nější živ­ot a více ŽIVOTNÍ ENERGIE v osob­ním i pro­fes­ním konání. Není tře­ba měnit situaci, avšak pohled na ni. Vše, co se nám děje je tu pro nás. Toto uvě­domění nám přináší do živ­ota pochopení. Tím se vše, co už nám nes­louží, může proměnit. Ať už v prožitku, tak v realitě. 

Pokud máš poc­it, že potře­bu­ješ tím­to povést. Ozvi se nebo si rov­nou rez­ervuj ter­mín sezení se mnou. Nemusíš na to být sám/sama. 

S lásk­ou Petra

Další články

Karta na týden 18.9. — 24.9.

Karta na týden 18.9. — 24.9.

Ten­to týden nám končí ofi­ciál­ně léto a také končí úkli­dový režim, který nastal s pří­cho­dem zna­mení Pan­ny. Čeka­jí nás nové výzvy, ale možná pro­to přišla tato nád­h­erná kar­ta k povzbuzení do dalších kroků.O čem je tato kar­ta? Arielo­va desít­ka Je toho tolik, za co je…

Karta na týden 11.9.. — 17.9.

Karta na týden 11.9.. — 17.9.

Ten­to týden ještě bude vhod­ný k úklidu ať už kolem sebe nebo uvnitř sebe. Končit také bude ret­ro­grád­ní Merkur, takže je možné, že brzy dojde k uvol­nění. Ten­to týden spíš ještě bude ladící, budeme hle­dat sami sebe.O čem je tato kar­ta? Lovec Najděte své stra­chy a touhy…

Karta na týden 3.9.. — 10.9.

Karta na týden 3.9.. — 10.9.

Ten­to týden je krokem z léta, uvol­nění, napo­jení se na příro­du. Vcházíme do září, kde si uklízíme před pří­cho­dem zimy, ladíme se na to, jak budeme vní­mat pří­chod tmy. Ale­spoň já vnímám, že při­j­dou další pono­ry do hloubek a zároveň vstupy do nových zkušenos­tí. Proto…