Pro ten­to týden jsem zvo­lila balíček karet Tarot Andělů. Mys­lím, že tato kar­ta se skvěle hodí k aktuál­ní­mu dění na planetě. 

 

O čem je tato karta?

Smíření

Odpoutání od min­u­losti. Slib­nější budouc­nost na obzoru. Pře­s­tat se snažit a nechat konat Boha. 

Dochází k smíření. Opouštíte situaci a zkušenos­ti, které vám už k niče­mu nes­louží. Kar­ta Smíření přišla jako zna­mení velké trans­for­ma­ce. Končí jed­na fáze vaše­ho živ­ota a je čas jít dál. Čeka­jí vás nová dobro­družství, která obo­hatí smysl vaše­ho živ­ota a přis­pějí k vaše­mu další­mu rozvo­ji. Je to, jako když se z housenky rodí motýl. 

Pomoc

Když příchází tato kar­ta, větši­nou už tušíme jisté změny v našem živ­otě. Možná přichází různé poc­i­ty, to je napros­to v pořád­ku. Můžete využít energii andělů, konkrét­ně archanděla Azraela, který má pro vás náruč pochopení. Můžete také využít ener­get­ick­ého uvol­nění, opečování, zhar­mo­ni­zování skrze meto­du Theta healing. 

Nejste v tom sami. Pokud se cítíte sami ve svém příběhu, je to jen for­ma izo­lace od svě­ta. Může být za tím stra­ch či jiné emoce. Věřte, že v tom jsme společně.

Poselství

Nikam nespěchejte a s vděčnos­tí a lásk­ou k sobě naplno proži­jte všech­ny poc­i­ty, které k vám budou přicházet. Přivíte­jte nové věci ve svém živ­otě, odpute­jte se od min­u­losti a uvol­něte se do procesu. 

Světel­ná aktivace

Uvolňu­ji vešk­eré stra­chy ze změny, které mě tíží. Ode­vzdávám se ves­mírné síle a do tvořivosti Zdro­je. Vím, jaký je to poc­it cítit důvěru v sebe. Otevírám se vše­mu nové­mu, co ke mně přichází a chce být skrze mě vytvořeno. Je pro mě bezpečné opustit min­u­lost a uvol­nit se do proudu života. 

 

Vědomá práce, kter­ou vám při sezení s metodou THETA HEALING přináším, zna­mená klid­nější živ­ot a více ŽIVOTNÍ ENERGIE v osob­ním i pro­fes­ním konání. Není tře­ba měnit situaci, avšak pohled na ni. Vše, co se nám děje je tu pro nás. Toto uvě­domění nám přináší do živ­ota pochopení. Tím se vše, co už nám nes­louží, může proměnit. Ať už v prožitku, tak v realitě.  Pokud máš poc­it, že potře­bu­ješ tím­to povést. Ozvi se nebo si rov­nou rez­ervuj ter­mín sezení se mnou. Nemusíš na to být sám/sama.  S lásk­ou Petra

Další články

Karta na týden 18.9. — 24.9.

Karta na týden 18.9. — 24.9.

Ten­to týden nám končí ofi­ciál­ně léto a také končí úkli­dový režim, který nastal s pří­cho­dem zna­mení Pan­ny. Čeka­jí nás nové výzvy, ale možná pro­to přišla tato nád­h­erná kar­ta k povzbuzení do dalších kroků.O čem je tato kar­ta? Arielo­va desít­ka Je toho tolik, za co je…

Karta na týden 11.9.. — 17.9.

Karta na týden 11.9.. — 17.9.

Ten­to týden ještě bude vhod­ný k úklidu ať už kolem sebe nebo uvnitř sebe. Končit také bude ret­ro­grád­ní Merkur, takže je možné, že brzy dojde k uvol­nění. Ten­to týden spíš ještě bude ladící, budeme hle­dat sami sebe.O čem je tato kar­ta? Lovec Najděte své stra­chy a touhy…

Karta na týden 3.9.. — 10.9.

Karta na týden 3.9.. — 10.9.

Ten­to týden je krokem z léta, uvol­nění, napo­jení se na příro­du. Vcházíme do září, kde si uklízíme před pří­cho­dem zimy, ladíme se na to, jak budeme vní­mat pří­chod tmy. Ale­spoň já vnímám, že při­j­dou další pono­ry do hloubek a zároveň vstupy do nových zkušenos­tí. Proto…