V neděli bylo novol­uní a nám začíná nový měsíční cyk­lus. Zas­tav se na chvilku a zamys­li se, kam chceš směřo­vat svo­ji energii, své záměry? Může ti v tom pomo­ci aktuál­ní kar­ta. Na ten­to týden máme kar­tu z balíčku Andělé a předkové.   

O čem je tato karta?

Bojovník Buďte neohrožení a silní Tato kar­ta nese posel­ství toho nevzdá­vat se, pro­je­vit své názo­ry, nespoko­jit se s prohrou. Já bojovní­ka vnímám tak, že nebo­ju­je ve smys­lu zbraní, ale obrací se k sobě a hledá ces­ty, jak se dostat tam, kam chce. Jo to takový náš vnitřní bojovník. Kar­ta také říká, že bojovník je připraven a ochoten poz­nat sám sebe.  Nese energii o kter­ou se můžete opřít, když potře­bu­jete. Je důležité pam­a­to­vat, že těžké zkoušky a situ­ace nás učí, jak být k sobě laskaví. Nes­nižu­je to naši hod­no­tu, naopak nás to ještě více posiluje. 

Světlo

Tře­baže Bojovní­ka na této kartě obklop­u­je tma, pochází ze svět­la. Vnitřní bojovník vzešel ze svět­la a dokáže zářit o to jas­něji, když čelí tmě.  
Pokud jste se ocitli v situaci, kdy musíte čelit něko­mu nebo něče­mu, co vás znepoko­ju­je, je načase obrátit se na svého vnitřního bojovní­ka. Nepole­vu­jte a nenechte se zas­trašit, pro­tože máte energii na to, abyste se bránili nejen teď, ale kdyko­liv jindy. 

Poselství

Pokud právě zak­oušíte stra­ch, zna­mená to, že cokoli se děje, je pro vás důležité. Kdyko­liv cítíte stra­ch, ocitli jste se na pokra­ji něče­ho velkého — možná nějakého zásad­ního průlo­mu. Děje se to vždy, když narazíme na hrani­ci naše­ho stropu možnos­tí. Stačí se otevřít nové verzi sebe. Pokud potře­bu­ješ pomo­ci, mohu tě tím provést nebo jsem nahrála med­itaci akti­vaci poten­ciálu, která uvolňu­je stra­chy a ener­get­ické vaz­by, které nás svazují. 

 

Světel­ná aktivace

Uvolňu­ji vešk­eré lim­i­ty, které mě drží zpět v mém růs­tu. Ode­vzdávám se své­mu plné­mu poten­ciálu. Vím, jaký je to poc­it být k sobě laskavá/ý za každé situ­ace. Je pro mě bezpečné růst. Otevírám se nové verzi sebe.   
Vědomá práce, kter­ou vám při sezení s metodou THETA HEALING přináším, zna­mená klid­nější živ­ot a více ŽIVOTNÍ ENERGIE v osob­ním i pro­fes­ním konání. Není tře­ba měnit situaci, avšak pohled na ni. Vše, co se nám děje je tu pro nás. Toto uvě­domění nám přináší do živ­ota pochopení. Tím se vše, co už nám nes­louží, může proměnit. Ať už v prožitku, tak v realitě.  Pokud máš poc­it, že potře­bu­ješ tím­to povést. Ozvi se nebo si rov­nou rez­ervuj ter­mín sezení se mnou. Nemusíš na to být sám/sama.  S lásk­ou Petra

Další články

Karta na týden 18.9. — 24.9.

Karta na týden 18.9. — 24.9.

Ten­to týden nám končí ofi­ciál­ně léto a také končí úkli­dový režim, který nastal s pří­cho­dem zna­mení Pan­ny. Čeka­jí nás nové výzvy, ale možná pro­to přišla tato nád­h­erná kar­ta k povzbuzení do dalších kroků.O čem je tato kar­ta? Arielo­va desít­ka Je toho tolik, za co je…

Karta na týden 11.9.. — 17.9.

Karta na týden 11.9.. — 17.9.

Ten­to týden ještě bude vhod­ný k úklidu ať už kolem sebe nebo uvnitř sebe. Končit také bude ret­ro­grád­ní Merkur, takže je možné, že brzy dojde k uvol­nění. Ten­to týden spíš ještě bude ladící, budeme hle­dat sami sebe.O čem je tato kar­ta? Lovec Najděte své stra­chy a touhy…

Karta na týden 3.9.. — 10.9.

Karta na týden 3.9.. — 10.9.

Ten­to týden je krokem z léta, uvol­nění, napo­jení se na příro­du. Vcházíme do září, kde si uklízíme před pří­cho­dem zimy, ladíme se na to, jak budeme vní­mat pří­chod tmy. Ale­spoň já vnímám, že při­j­dou další pono­ry do hloubek a zároveň vstupy do nových zkušenos­tí. Proto…