Na ten­to týden je pro vás znovu připraven výk­lad karet z Taro­tu archandělů. 

 

O čem je tato karta?

Císař

Sta­bili­ta a efek­tivnost. Převzít zod­pověd­nost za nějak­ou situaci. Ambi­ciózní plány. 

Ten, kdo sto­jí v čele, dokáže všech­no změnit. Já vnímám, že každý může přis­pět změně a stát se ale­spoň na chvilku vůd­cem pro nějak­ou skupinu. Pokud přichází tato kar­ta, může to zna­me­nat, ať se stanete vůdčí osob­nos­tí pro své okolí. 

Také se můžete obrátit na Archanděla Uriela, který vám může vnu­knout nový nápad, jak nejlépe dosáh­nout úspěchu, ukázat ces­tu či najít kreativní myšlení. 

Pomoc

Tato kar­ta může také uka­zo­vat, že by vám prospěla konzul­tace s někým kval­i­fiko­vaným, který vám dá radu nad zla­to. Zkuste si dát jednoduchý záměr, aby se takový člověk objevil, pokud ho potřebujete. 

Archanděl Uriel zna­mená v překladu svět­lo boží. Svítí vám na ces­tu k úspěchu. 

Poselství

Přišli jsme na svět se svý­mi dary a máme tu nejlepší mož­nou situaci na to, aby­chom mohli uskutečnit všech­ny plány, které chceme a jsou v souladu s námi. Občas to chce jen trochu zod­pověd­nos­ti, aby­chom tyto plány pře­nes­li do hmot­ného svě­ta, ve kterém žijeme. 

Světel­ná aktivace

Vím, jaký je to poc­it být sta­bil­ní ve svém živ­otě. Otevírám se větší kreativ­itě ve svém tvoření. Vím, že už teď jsem úspěšná bytost. Uvolňu­ji se do pro­ce­su ještě většího úspěchu. Při­jímám zod­pověd­nost za svůj život. 

 

Vědomá práce, kter­ou vám při sezení s metodou THETA HEALING přináším, zna­mená klid­nější živ­ot a více ŽIVOTNÍ ENERGIE v osob­ním i pro­fes­ním konání. Není tře­ba měnit situaci, avšak pohled na ni. Vše, co se nám děje je tu pro nás. Toto uvě­domění nám přináší do živ­ota pochopení. Tím se vše, co už nám nes­louží, může proměnit. Ať už v prožitku, tak v realitě. 

Pokud máš poc­it, že potře­bu­ješ tím­to povést. Ozvi se nebo si rov­nou rez­ervuj ter­mín sezení se mnou. Nemusíš na to být sám/sama. 

S lásk­ou Petra

Další články

Karta na týden 18.9. — 24.9.

Karta na týden 18.9. — 24.9.

Ten­to týden nám končí ofi­ciál­ně léto a také končí úkli­dový režim, který nastal s pří­cho­dem zna­mení Pan­ny. Čeka­jí nás nové výzvy, ale možná pro­to přišla tato nád­h­erná kar­ta k povzbuzení do dalších kroků.O čem je tato kar­ta? Arielo­va desít­ka Je toho tolik, za co je…

Karta na týden 11.9.. — 17.9.

Karta na týden 11.9.. — 17.9.

Ten­to týden ještě bude vhod­ný k úklidu ať už kolem sebe nebo uvnitř sebe. Končit také bude ret­ro­grád­ní Merkur, takže je možné, že brzy dojde k uvol­nění. Ten­to týden spíš ještě bude ladící, budeme hle­dat sami sebe.O čem je tato kar­ta? Lovec Najděte své stra­chy a touhy…

Karta na týden 3.9.. — 10.9.

Karta na týden 3.9.. — 10.9.

Ten­to týden je krokem z léta, uvol­nění, napo­jení se na příro­du. Vcházíme do září, kde si uklízíme před pří­cho­dem zimy, ladíme se na to, jak budeme vní­mat pří­chod tmy. Ale­spoň já vnímám, že při­j­dou další pono­ry do hloubek a zároveň vstupy do nových zkušenos­tí. Proto…