Dorazi­ly mi nové kar­ty, takže ten­to týden bude výk­lad z nich. Tyto kar­ty jsou pouze pro ženy, ale mys­lím, že toto posel­ství se týká nás všech. Je až neu­věřitel­né, že vyšla znovu tato kar­ta. Vypad­la totiž již v pátek z balíčku a teď si žádá znovu o pozornost.

 

O čem je tato karta?

Elixír poznání

Králov­na vod

Voda svo­jí ces­tou sbírá mno­ho infor­ma­cí a příběhů. Pamatu­je si celou evolu­ci lid­st­va a zná celý příběh vývo­je Matky přírody. I naše tělo je přes 60 % tvořeno vodou. 

Voda není samozře­j­most a mys­lím, že lidé už občas pociťu­jí její nedostatek. Tato kar­ta je takové připomenutí, že její krys­tal­ická čis­to­ta si žádá o pozornost.

Voda je spo­je­na s žen­sk­ou esencí a emo­ce­mi. Zde v ČR máme velké štěstí na roz­man­i­tost vod­ních ploch. Studánky, tůňky, potůčky, řeky, jez­era, min­erál­ní pra­me­ny. Nemusí být velké, ale jejich pestrost nám přináší velk­ou dávku inspirace a vědění.

královna vod

Co tvé emoce?

Voda jsou naše emoce. 

Zvě­dom si jak­ou podobu mají tvé dnešní emoce?

Jaké mají pro tebe poselství?

Umíš pouštět své emoce ven?

 

Úkol: Voda potře­bu­je inter­ak­ci. Až potkáš vodu, poz­drav ji a poděkuj ji, že je tu s námi. Dotkni se ji a zas­tav se u ní na chvilku. Můžeš si také prom­lu­vit s vodou, kter­ou piješ. 

Poselství

Vnímám, že každý neseme urči­tou energii, kter­ou můžeme vodě pře­dat. Člověk může vodu obo­hatit, není to jen naopak. Tato kar­ta přináší volání k probuzení k inter­ak­ci s vodou. Na toto téma jsem také udělala video.

Světel­ná aktivace

Dovolu­ji se více cítit své emoce. Uvolňu­ji vešk­eré poc­i­ty studu, vešk­eré bolesti, které vznikly při pro­jevování emocí. Otevírám se nové­mu prožívání svého těla i svých emocí. Je to pro mě přirozené a bezpečné. 

 

Vědomá práce, kter­ou vám při sezení s metodou THETA HEALING přináším, zna­mená klid­nější živ­ot a více ŽIVOTNÍ ENERGIE v osob­ním i pro­fes­ním konání. Není tře­ba měnit situaci, avšak pohled na ni. Vše, co se nám děje je tu pro nás. Toto uvě­domění nám přináší do živ­ota pochopení. Tím se vše, co už nám nes­louží, může proměnit. Ať už v prožitku, tak v realitě.  Pokud máš poc­it, že potře­bu­ješ tím­to povést. Ozvi se nebo si rov­nou rez­ervuj ter­mín sezení se mnou. Nemusíš na to být sám/sama.  S lásk­ou Petra

Další články

Karta na týden 18.9. — 24.9.

Karta na týden 18.9. — 24.9.

Ten­to týden nám končí ofi­ciál­ně léto a také končí úkli­dový režim, který nastal s pří­cho­dem zna­mení Pan­ny. Čeka­jí nás nové výzvy, ale možná pro­to přišla tato nád­h­erná kar­ta k povzbuzení do dalších kroků.O čem je tato kar­ta? Arielo­va desít­ka Je toho tolik, za co je…

Karta na týden 11.9.. — 17.9.

Karta na týden 11.9.. — 17.9.

Ten­to týden ještě bude vhod­ný k úklidu ať už kolem sebe nebo uvnitř sebe. Končit také bude ret­ro­grád­ní Merkur, takže je možné, že brzy dojde k uvol­nění. Ten­to týden spíš ještě bude ladící, budeme hle­dat sami sebe.O čem je tato kar­ta? Lovec Najděte své stra­chy a touhy…

Karta na týden 3.9.. — 10.9.

Karta na týden 3.9.. — 10.9.

Ten­to týden je krokem z léta, uvol­nění, napo­jení se na příro­du. Vcházíme do září, kde si uklízíme před pří­cho­dem zimy, ladíme se na to, jak budeme vní­mat pří­chod tmy. Ale­spoň já vnímám, že při­j­dou další pono­ry do hloubek a zároveň vstupy do nových zkušenos­tí. Proto…