Na ten­to týden máme posel­ství z balíčku Andělé a předkové.

O čem je tato karta?

Velekněž­ka

Ovlád­něte mystick­ou sílu

Posel­ství této kar­ty zní, ať se napo­jíme na svět­lo a soustředíme se na poz­i­tivní myšlení.

Velekněž­ka je vtělením bohyně, božského žen­ství do lid­ského těla. V různých dobách a místech měla různá jmé­na, ale její pod­sta­ta zůsta­la ste­jná. Ohnivá, moc­ná, disciplinovaná. 

V různých nábožen­stvích stála velekněž­ka v čele duchovních řádů a byla hlasem autor­i­ty. Předává vedení od bohů.

Stůj ve své síle

Na kartě je vyobrazena spolu s černou kočk­ou, která reprezen­tu­je egypt­sk­ou bohyni Bastet, která ji chrání před nižší­mi energie­mi a pevně sto­jí ve své slávě a síle.

Když se objeví tato kar­ta, neza­pomíne­jte naslouchat své intu­ici, pro­tože vás vede k růstu. 

Pokračuj

Jste mys­tiky a máte schop­nost se napo­jit na energie pře­sahu­jící lid­ské smys­ly. Máte v sobě mag­ick­ou sílu, která je řízena vaší vůlí. Nabízí vám příleži­tost růs­tu, což vyžadu­je odd­anost a dis­ci­plínu. Zaměřte se na situ­ace, které se vám dějí. Ujas­něte si pri­or­i­ty a důleži­tost vašich úkolů. Použi­jte intu­ici k tomu, aby se vám ukázaly správné kroky dál. 

Světel­ná aktivace

Vím, jaký je to poc­it žít svo­ji mystick­ou sílu. Je pro mě bezpečné násle­dovat svo­ji intu­ici. Sto­jím pevně ve své síle. Otevírám se hla­su intu­ice a pře­bírám zod­pověd­nost za svo­ji energii. Násle­du­ji vedení a dělám akční kroky ve hmotě. 

Vědomá práce, kter­ou vám při sezení s metodou THETA HEALING přináším, zna­mená klid­nější živ­ot a více ŽIVOTNÍ ENERGIE v osob­ním i pro­fes­ním konání. Není tře­ba měnit situaci, avšak pohled na ni. Vše, co se nám děje je tu pro nás. Toto uvě­domění nám přináší do živ­ota pochopení. Tím se vše, co už nám nes­louží, může proměnit. Ať už v prožitku, tak v realitě.  Pokud máš poc­it, že potře­bu­ješ tím­to povést. Ozvi se nebo si rov­nou rez­ervuj ter­mín sezení se mnou. Nemusíš na to být sám/sama.  S lásk­ou Petra

Další články

Karta na týden 18.9. — 24.9.

Karta na týden 18.9. — 24.9.

Ten­to týden nám končí ofi­ciál­ně léto a také končí úkli­dový režim, který nastal s pří­cho­dem zna­mení Pan­ny. Čeka­jí nás nové výzvy, ale možná pro­to přišla tato nád­h­erná kar­ta k povzbuzení do dalších kroků.O čem je tato kar­ta? Arielo­va desít­ka Je toho tolik, za co je…

Karta na týden 11.9.. — 17.9.

Karta na týden 11.9.. — 17.9.

Ten­to týden ještě bude vhod­ný k úklidu ať už kolem sebe nebo uvnitř sebe. Končit také bude ret­ro­grád­ní Merkur, takže je možné, že brzy dojde k uvol­nění. Ten­to týden spíš ještě bude ladící, budeme hle­dat sami sebe.O čem je tato kar­ta? Lovec Najděte své stra­chy a touhy…

Karta na týden 3.9.. — 10.9.

Karta na týden 3.9.. — 10.9.

Ten­to týden je krokem z léta, uvol­nění, napo­jení se na příro­du. Vcházíme do září, kde si uklízíme před pří­cho­dem zimy, ladíme se na to, jak budeme vní­mat pří­chod tmy. Ale­spoň já vnímám, že při­j­dou další pono­ry do hloubek a zároveň vstupy do nových zkušenos­tí. Proto…