V měsí­ci čer­ven­ci nás vola­jí před­ci k tomu, aby­chom se znovu s nimi spo­jili, vza­li si další část toho, co jako rodová lin­ie nesete za dary a začali je použí­vat právě teď. Pro­to jsem zvo­lila balíček Andělů a předků.

 

O čem je tato karta?

Hvězdář

Pozved­něte svůj zrak výš

Naši před­ci byli napo­jeni na svůj poten­ciál, na své dary, na svá těla přirozeně. Pod vlivem událostí, které se tu na plan­etě odehrá­ly, museli začít svo­ji záři skrý­vat, aby­chom mohli přežít do této podoby. 

Nacházíme se teď v období probuzení. Čer­venec nám vel­mi pře­je ke spo­jení s naší duší a poten­ciálem. Pro­to jsem vel­mi vděčná, že nás před­ci tak­to pod­poru­jí, skrze posel­ství hvězdáře.

Vybavu­jete si někdy, jak jste spoléhali na svo­ji šťast­nou hvěz­du a pevně jste věřili, že vás ochrání nebo vám splní tajné přání? Já ano a o vík­endu se mi to znovu potvrdilo!

 

Hvězdář

Hvězdář se napo­ju­je na na energii kos­mu a připomíná vám, že máte schop­nost čer­pat pod­poru z ves­míru. Jeho plášť posetý třpytem, vyza­řu­jící svět­lo, ukazu­je, že jste mno­hem blíž energii ves­míru, než si mys­líte. Tu energii nemusíte nikde hle­dat, pro­tože ji už máte.

Získat energii můžete také skrze vaše před­ky, vyzk­ouše­jte med­itaci Setkání s předky.

Podíve­jte se tedy mno­hem dál, než kde právě sto­jíte, vytvořte daleko větší sny, vize a cíle, pro­tože taková přání se s mocí a pomocí ves­míru mohou stát skutečností!

Poselství

Máte před sebou zázrak. Všech­ny své sny a cíle máte na dosah a jste vedeni k tomu, abyste se soustředili na svo­ji vizi. Není nic, co byste nemohli mít nebo čeho byste nemohli dosáh­nout. Máte příleži­tost uvol­nit staré zranění nebo vzorec, který vás tíží. 

V min­u­losti jste leck­dy nedokáza­li rozpoz­nat svo­ji cenu a uvěřit, že si zasloužíte to nejlepší. Jste neu­věřitel­ná a nekonečná jiskra ves­míru. Ves­mír vás milu­je! Jste nadaní plní síly a máte schop­nos­ti, které potře­bu­jete, abyste proměnili své nej­di­voče­jší sny ve skutečnost. 

 

Světel­ná aktivace

Uvolňu­ji vešk­eré obavy, které mě tíží. Ode­vzdávám se ves­mírné síle a do tvořivosti Zdro­je. Vím, jaký je to poc­it cítit důvěru ve své sny a vize. Otevírám se vše­mu nové­mu, co ke mně přichází a chce být skrze mě vytvořeno.

 

Vědomá práce, kter­ou vám při sezení s metodou THETA HEALING přináším, zna­mená klid­nější živ­ot a více ŽIVOTNÍ ENERGIE v osob­ním i pro­fes­ním konání. Není tře­ba měnit situaci, avšak pohled na ni. Vše, co se nám děje je tu pro nás. Toto uvě­domění nám přináší do živ­ota pochopení. Tím se vše, co už nám nes­louží, může proměnit. Ať už v prožitku, tak v realitě. 

Pokud máš poc­it, že potře­bu­ješ tím­to povést. Ozvi se nebo si rov­nou rez­ervuj ter­mín sezení se mnou. Nemusíš na to být sám/sama. 

S lásk­ou Petra

Další články

Karta na týden 18.9. — 24.9.

Karta na týden 18.9. — 24.9.

Ten­to týden nám končí ofi­ciál­ně léto a také končí úkli­dový režim, který nastal s pří­cho­dem zna­mení Pan­ny. Čeka­jí nás nové výzvy, ale možná pro­to přišla tato nád­h­erná kar­ta k povzbuzení do dalších kroků.O čem je tato kar­ta? Arielo­va desít­ka Je toho tolik, za co je…

Karta na týden 11.9.. — 17.9.

Karta na týden 11.9.. — 17.9.

Ten­to týden ještě bude vhod­ný k úklidu ať už kolem sebe nebo uvnitř sebe. Končit také bude ret­ro­grád­ní Merkur, takže je možné, že brzy dojde k uvol­nění. Ten­to týden spíš ještě bude ladící, budeme hle­dat sami sebe.O čem je tato kar­ta? Lovec Najděte své stra­chy a touhy…

Karta na týden 3.9.. — 10.9.

Karta na týden 3.9.. — 10.9.

Ten­to týden je krokem z léta, uvol­nění, napo­jení se na příro­du. Vcházíme do září, kde si uklízíme před pří­cho­dem zimy, ladíme se na to, jak budeme vní­mat pří­chod tmy. Ale­spoň já vnímám, že při­j­dou další pono­ry do hloubek a zároveň vstupy do nových zkušenos­tí. Proto…