Na úplňkový den tu máme balíček z Taro­tu archandělů. Když se ohléd­nu zpátky, tak mi to při­jde, že je to celá série posel­ství, která nás vedou k naší úžas­nos­ti a zářivosti.

O čem je tato karta?

Gabrielo­va královna

Vášnivost, půvab, duchap­lnost, nezávislost

Vášnivost je vlast­nost, která dodává takovou zvlášt­ní jiskru. V ten moment, začínáte zářit, jste napo­jení na sebe, na svo­je touhy, na své tělo i na svou intuici.

Chvíle, kdy dokážete udělat coko­liv. Jděte za tím, po čem toužíte! Získáte tak schop­nost, při­ta­ho­vat pomoc!

Tuto královnu si můžete před­stavit jako okou­zlu­jící osobu, kter­ou mají všich­ni rádi. Tam bych řekla, že všich­ni směřu­jeme. Mít živ­ot v rovnováze. Žít vášnivý, nezávis­lý, přá­tel­ský, krás­ný, oblíbený, sebevě­domý, oslňu­jící a neochvějný život. 

 

Stůj ve své síle

Každý toto můžeme žít. Stačí být ve své plné síle. Jak se tam dostat se mě čas­to ptáte. Pos­tup­ný­mi krůčky je má odpověď. Vše se děje vel­mi rych­le, ale pokud je správné načasování. Tato kar­ta je pro vás inspirací a potvrzením, že i vy můžete mít nád­h­erný a naplněný živ­ot. Mně se vždy výk­lad z těch­to karet splnil, i když to neby­lo hned a já tomu v tu dobu nerozuměla. 

Když se objeví tato kar­ta, věřte, že máte plnou pod­poru. V lidech kolem sebe, v sobě i ve Zdroji.

Pokračuj

Doplňu­jící výz­nam kar­ty je, ať se řídíte radou, která se k vám dosta­la. Jděte si za tím, co chcete a těšte se skvělé­mu zdraví. 

 

Světel­ná aktivace

Vím, jaký je to poc­it žít svo­ji mystick­ou sílu. Je pro mě bezpečné násle­dovat svo­ji intu­ici. Sto­jím pevně ve své síle. Otevírám se hla­su intu­ice a pře­bírám zod­pověd­nost za svo­ji energii. Násle­du­ji vedení a dělám akční kroky ve hmotě. 

Vědomá práce, kter­ou vám při sezení s metodou THETA HEALING přináším, zna­mená klid­nější živ­ot a více ŽIVOTNÍ ENERGIE v osob­ním i pro­fes­ním konání. Není tře­ba měnit situaci, avšak pohled na ni. Vše, co se nám děje je tu pro nás. Toto uvě­domění nám přináší do živ­ota pochopení. Tím se vše, co už nám nes­louží, může proměnit. Ať už v prožitku, tak v realitě.  Pokud máš poc­it, že potře­bu­ješ tím­to povést. Ozvi se nebo si rov­nou rez­ervuj ter­mín sezení se mnou. Nemusíš na to být sám/sama.  S lásk­ou Petra

Další články

Karta na týden 18.9. — 24.9.

Karta na týden 18.9. — 24.9.

Ten­to týden nám končí ofi­ciál­ně léto a také končí úkli­dový režim, který nastal s pří­cho­dem zna­mení Pan­ny. Čeka­jí nás nové výzvy, ale možná pro­to přišla tato nád­h­erná kar­ta k povzbuzení do dalších kroků.O čem je tato kar­ta? Arielo­va desít­ka Je toho tolik, za co je…

Karta na týden 11.9.. — 17.9.

Karta na týden 11.9.. — 17.9.

Ten­to týden ještě bude vhod­ný k úklidu ať už kolem sebe nebo uvnitř sebe. Končit také bude ret­ro­grád­ní Merkur, takže je možné, že brzy dojde k uvol­nění. Ten­to týden spíš ještě bude ladící, budeme hle­dat sami sebe.O čem je tato kar­ta? Lovec Najděte své stra­chy a touhy…

Karta na týden 3.9.. — 10.9.

Karta na týden 3.9.. — 10.9.

Ten­to týden je krokem z léta, uvol­nění, napo­jení se na příro­du. Vcházíme do září, kde si uklízíme před pří­cho­dem zimy, ladíme se na to, jak budeme vní­mat pří­chod tmy. Ale­spoň já vnímám, že při­j­dou další pono­ry do hloubek a zároveň vstupy do nových zkušenos­tí. Proto…