Ten­to týden bude vel­mi sil­ný a mag­ický, pro­tože 8.8. nám vrcholí portál Lví brány. Tyto okamžiky mám spo­jené se světlem, takže jsem zvo­lila pro ten­to týden Kar­ty Světla. 

Lví brá­na je také spo­jená s naši­mi sny a vize­mi, které můžeme v tom­to týd­nu vní­mat. Pro­to mě vel­mi potěši­la kar­ta, kter­ou jsem vytáh­la při živém vysílání v mé skupině.

O čem je tato karta?

Věř své intuici

Co se ti ten­to neod­byt­ný poc­it snaží říct?

Neod­byt­ný poc­it. Může být otravný a nepří­jem­ný. Možná máš poc­it, že ti chce zkaz­it celý živ­ot. Je pořád tam a nehodlá zmizet. Můžeš ten poc­it ignorovat, ale řeknu ti, je to vel­mi vyčerpávající. 

Tyto poc­i­ty nezmizí. Možná je dokážeš otupit nějakým způ­sobem, ale určitě to není ces­ta štěstí. Vyp­nutá intu­ice působí jako vyp­nutí vešk­erých darů, které nám přináší do živ­ota lehkost a poc­it naplnění. 

Intu­ice nemusí být žád­ná prom­lu­va z vyšších sfér. Intu­itivní je i naše tělo a dává nám signá­ly. Stačí se každý den zas­tavit na pár okamžiků a poslech­nout si svo­jí intu­itivní inteligenci. 

 

Podívej se na signá­ly a zna­mení, které jsou všude kolem tebe. Trénuj ten­to týden svo­ji intu­ici. Nahlížej vědomě na reakce svého těla a posluchej, co se snaží sdělit.

Poselství

Jste vyzývání, abyste vys­lyšeli ten neod­byt­ný hlas. Je čas začít žít svůj plný poten­ciál, začít se poslouchat a dát se na první mís­to. Jste v bezpečí. Poslouchejte svou intuici. 

 

 

Světel­ná aktivace

Uvolňu­ji vešk­eré obavy, které mám spo­jené se použitím své intiuice. Ode­vzdávám se ves­mírné síle a do tvořivosti Zdro­je. Vím, jaký je to poc­it cítit důvěru ve svou intu­ici. Otevírám se vše­mu nové­mu, co ke mně přichází a chce být skrze mě vytvořeno.

 

Vědomá práce, kter­ou vám při sezení s metodou THETA HEALING přináším, zna­mená klid­nější živ­ot a více ŽIVOTNÍ ENERGIE v osob­ním i pro­fes­ním konání. Není tře­ba měnit situaci, avšak pohled na ni. Vše, co se nám děje je tu pro nás. Toto uvě­domění nám přináší do živ­ota pochopení. Tím se vše, co už nám nes­louží, může proměnit. Ať už v prožitku, tak v realitě. 

Pokud máš poc­it, že potře­bu­ješ tím­to povést. Ozvi se nebo si rov­nou rez­ervuj ter­mín sezení se mnou. Nemusíš na to být sám/sama. 

S lásk­ou Petra

Další články

Karta na týden 18.9. — 24.9.

Karta na týden 18.9. — 24.9.

Ten­to týden nám končí ofi­ciál­ně léto a také končí úkli­dový režim, který nastal s pří­cho­dem zna­mení Pan­ny. Čeka­jí nás nové výzvy, ale možná pro­to přišla tato nád­h­erná kar­ta k povzbuzení do dalších kroků.O čem je tato kar­ta? Arielo­va desít­ka Je toho tolik, za co je…

Karta na týden 11.9.. — 17.9.

Karta na týden 11.9.. — 17.9.

Ten­to týden ještě bude vhod­ný k úklidu ať už kolem sebe nebo uvnitř sebe. Končit také bude ret­ro­grád­ní Merkur, takže je možné, že brzy dojde k uvol­nění. Ten­to týden spíš ještě bude ladící, budeme hle­dat sami sebe.O čem je tato kar­ta? Lovec Najděte své stra­chy a touhy…

Karta na týden 3.9.. — 10.9.

Karta na týden 3.9.. — 10.9.

Ten­to týden je krokem z léta, uvol­nění, napo­jení se na příro­du. Vcházíme do září, kde si uklízíme před pří­cho­dem zimy, ladíme se na to, jak budeme vní­mat pří­chod tmy. Ale­spoň já vnímám, že při­j­dou další pono­ry do hloubek a zároveň vstupy do nových zkušenos­tí. Proto…