Výk­lad na ten­to týden bude z Karet svět­la, které mi na ten­to týden přiš­ly nejvhodnější.

O čem je tato karta?

Kněž­ka

Jak jsi vyzývá­na, abys povsta­la a ved­la ostatní?

Kněž­ka je odd­aná službě, svo­bodě a vedení. Přináší posel­ství, že nemusíme být dokon­alí, aby­chom vedli ostat­ní. To ani nelze. Nikdo nesto­jí o dokon­alého anděla, který nikdy nechy­bu­je. Já bych dodala, že je super, když má vedoucí bytost otevřené srd­ce, aby mohla lépe cítit a pocho­pit ostatní. 

Dovolte živ­o­tu, aby byl vaším posel­stvím. Sdíle­jte svůj příběh, pro­tože takové sdílení může pomo­ci ostat­ním. Jsme v tom totiž společně. 

Máš odvahu?

Rozdíl mezi vůd­ce a tím, kdo násle­du­je je v tom, že vůd­ce má odvahu jít první. Pokud vám chy­bí kmen, vytvořte ho. Stačí jen odva­ha pov­s­tat. Nemusíte znát ces­tu, jen se vyde­jte na ces­tu. Kmen si vás najde. 

Světel­ná aktivace

Násle­du­ji ces­tu svého srd­ce a znám poc­it odvahy. Odhazu­ji své stra­chy a těším se na nová dobro­družství. Ode­vzdávám se do proudu živ­ota a cítím své vnitřní vedení.

Vědomá práce, kter­ou vám při sezení s metodou THETA HEALING přináším, zna­mená klid­nější živ­ot a více ŽIVOTNÍ ENERGIE v osob­ním i pro­fes­ním konání. Není tře­ba měnit situaci, avšak pohled na ni. Vše, co se nám děje je tu pro nás. Toto uvě­domění nám přináší do živ­ota pochopení. Tím se vše, co už nám nes­louží, může proměnit. Ať už v prožitku, tak v realitě. 

Pokud máš poc­it, že potře­bu­ješ tím­to provést. Ozvi se nebo si rov­nou rez­ervuj ter­mín sezení se mnou. Nemusíš na to být sám/sama. 

S lásk­ou Petra

Další články

Karta na týden 18.9. — 24.9.

Karta na týden 18.9. — 24.9.

Ten­to týden nám končí ofi­ciál­ně léto a také končí úkli­dový režim, který nastal s pří­cho­dem zna­mení Pan­ny. Čeka­jí nás nové výzvy, ale možná pro­to přišla tato nád­h­erná kar­ta k povzbuzení do dalších kroků.O čem je tato kar­ta? Arielo­va desít­ka Je toho tolik, za co je…

Karta na týden 11.9.. — 17.9.

Karta na týden 11.9.. — 17.9.

Ten­to týden ještě bude vhod­ný k úklidu ať už kolem sebe nebo uvnitř sebe. Končit také bude ret­ro­grád­ní Merkur, takže je možné, že brzy dojde k uvol­nění. Ten­to týden spíš ještě bude ladící, budeme hle­dat sami sebe.O čem je tato kar­ta? Lovec Najděte své stra­chy a touhy…

Karta na týden 3.9.. — 10.9.

Karta na týden 3.9.. — 10.9.

Ten­to týden je krokem z léta, uvol­nění, napo­jení se na příro­du. Vcházíme do září, kde si uklízíme před pří­cho­dem zimy, ladíme se na to, jak budeme vní­mat pří­chod tmy. Ale­spoň já vnímám, že při­j­dou další pono­ry do hloubek a zároveň vstupy do nových zkušenos­tí. Proto…