Je to tady a sil­ně to vnímám. Energie čer­vence bude vel­mi tvůrčí, uvol­něná, milu­jící a hluboká.

O čem bude červenec 2023?

Bude skvělý čas na změny v sobě. Vše nám pře­je se dostat hlouběji než obvyk­le. Můžeme se vel­mi hluboce propo­jit sami se sebou, se svou duší, se svou vizí. Také se můžeme spo­jit s před­ky, pro­tože období raka je milu­jící, rodin­ný, řešit se budou také vztahy.

Neleke­jte se, pokud se začne něco roz­pa­dat, uvolňo­vat nebo naopak har­mo­ni­zo­vat. To je vše součástí. Vy to pozoru­jte, uvolňu­jte nebo mi pište 🙂

Je to také období lásky a sebelásky. Sebelás­ka je vždy na prvním místě, z toho jde napros­to vešk­erá změ­na. Zase tady platí, že nevadí, pokud vám něco nejde. Ono to časem dosedne. LASKAVOST přede­vším.

Pro­tože se moje duše spe­cial­izu­je na hloubku emocí, jsem narozená v raku a ještě ovládám ener­get­ické tvoření skrze Theta heal­ing, mohu vás tím vším provést.

Zdar­ma skrze med­itaci srd­ce. Skrze med­itaci setkání s před­ky, skrze prožitkový kurz sebelásky, který připravu­ji nebo pří­mo indi­viduál­ně na míru. 

Jaká vyšla karta na červenec?

Uzem­ni se 

Empatie. Vysoká citlivost. Spo­jení s přírodou.

Máme pros­tor vyraz­it ven do přírody, spo­jit se s přírodou, s vodou, což jsou naše emoce. Spo­jit se sebou samý­mi. Kar­ta přináší výzvu k uzemnění. 

Potře­bu­jeme doplnit svo­ji energii, svo­ji studánku, aby­chom mohli nacítit to, co je pro nás správné. Zaměřte se na svo­ji energii, hospo­dařte s ní citlivě a udržu­jte ji čis­tou. Nenechte ji znečis­tit okol­ní­mi vlivy a osobami. 

Je to také výz­va být o samotě. Nejlépe tedy o samotě v přírodě, to je takový bonus. 

královna vod

Co tvé emoce?

Voda jsou naše emoce. 

Zvě­dom si jak­ou podobu mají tvé dnešní emoce?

Jaké mají pro tebe poselství?

Umíš pouštět své emoce ven?

 

Úkol: Voda potře­bu­je inter­ak­ci. Až potkáš vodu, poz­drav ji a poděkuj ji, že je tu s námi. Dotkni se ji a zas­tav se u ní na chvilku. Můžeš si také prom­lu­vit s vodou, kter­ou piješ. 

Poselství

Doba nám pře­je v tvůrčí energii, v prozk­oumávání sebe sama, s propo­jováním se sebou i ostat­ní­mi, v lásce a empatii. Jsou to ctnos­ti, které získáváme časem. Máme teď možnost hluboce trans­for­mo­vat sebe i naše vztahy. K sobě i ostatním. 

Světel­ná aktivace

Dovolu­ji se více cítit své emoce. Uvolňu­ji vešk­eré poc­i­ty studu, vešk­eré bolesti, které vznikly při pro­jevování emocí. Otevírám se nové­mu prožívání svého těla i svých emocí. Je to pro mě přirozené a bezpečné. Vím, jaký je to poc­it se uzem­nit a plně dosed­nout do svého těla v laskavosti. 

 

Vědomá práce, kter­ou vám při sezení s metodou THETA HEALING přináším, zna­mená klid­nější živ­ot a více ŽIVOTNÍ ENERGIE v osob­ním i pro­fes­ním konání. Není tře­ba měnit situaci, avšak pohled na ni. Vše, co se nám děje je tu pro nás. Toto uvě­domění nám přináší do živ­ota pochopení. Tím se vše, co už nám nes­louží, může proměnit. Ať už v prožitku, tak v realitě.  Pokud máš poc­it, že potře­bu­ješ tím­to povést. Ozvi se nebo si rov­nou rez­ervuj ter­mín sezení se mnou. Nemusíš na to být sám/sama.  S lásk­ou Petra

Další články

Karta na týden 18.9. — 24.9.

Karta na týden 18.9. — 24.9.

Ten­to týden nám končí ofi­ciál­ně léto a také končí úkli­dový režim, který nastal s pří­cho­dem zna­mení Pan­ny. Čeka­jí nás nové výzvy, ale možná pro­to přišla tato nád­h­erná kar­ta k povzbuzení do dalších kroků.O čem je tato kar­ta? Arielo­va desít­ka Je toho tolik, za co je…

Karta na týden 11.9.. — 17.9.

Karta na týden 11.9.. — 17.9.

Ten­to týden ještě bude vhod­ný k úklidu ať už kolem sebe nebo uvnitř sebe. Končit také bude ret­ro­grád­ní Merkur, takže je možné, že brzy dojde k uvol­nění. Ten­to týden spíš ještě bude ladící, budeme hle­dat sami sebe.O čem je tato kar­ta? Lovec Najděte své stra­chy a touhy…

Karta na týden 3.9.. — 10.9.

Karta na týden 3.9.. — 10.9.

Ten­to týden je krokem z léta, uvol­nění, napo­jení se na příro­du. Vcházíme do září, kde si uklízíme před pří­cho­dem zimy, ladíme se na to, jak budeme vní­mat pří­chod tmy. Ale­spoň já vnímám, že při­j­dou další pono­ry do hloubek a zároveň vstupy do nových zkušenos­tí. Proto…