Další hluboký měsíc před námi. Ten­tokrát se budeme věno­vat své síle a odvaze. Jak moc jsme odvážní na své cestě?

O čem bude srpen 2023?

Hloub­ka nám ten­to měsíc bude zase přát. Ten­tokrát to bude hloub­ka moudrosti, naší síly a odvahy.

Srpen tedy energie čís­la osm sebou nese hojnost. Tu nekonečně mož­nou hojnost, pro kter­ou si jdeme. Stačí jen důvěřo­vat v sebe, což je téma naše­ho stře­du, tedy naší osob­ní síly.

Srpen je období skl­izně. Možná jsme se na něco dlouho připravo­vali, sázeli, hno­jili a teď to můžeme začít sklízet. Začněte uskutečňo­vat své sny a vize.

Téma taky bude naše srd­ce, naše hluboká lás­ka k nám a k našim záměrům. 

Zdar­ma se můžete propo­jit se svým srd­cem skrze med­itaci srd­ce. Skrze med­itaci setkání s před­ky, můžete obdržet nějaké vedení. Setkat se také můžeme indi­viduál­ně na míru. 

Jaká vyšla karta na srpen?

Mintakan

Touha po domově. Sounáleži­tost. Původ­ní poslové světla.

Mintakané pochází z plan­e­ty souhvězdí Ori­on. Jsou to první bytosti, které se vyprav­ili na Zemi a jsou také označováni jako poslové světla. 

Jejich domovská plan­e­ta byl vod­ní svět s vel­mi čis­tou vodou. Největší spoko­jenost proží­va­jí v kříšťálově čisté vodě nebo její blízkosti. Učí nás tím vidět svět­lo všude a ve všech bytostech.

Něk­teří Mintakané cítí touhu po domově a trápí je poc­it, že sem nepatří. 

Když přichází tato kar­ta nese posel­ství, že buď jste Mintakan nebo máte touhu někam patřit. Poc­it bezpečí sou­visí s naší kořen­ovou čakrou. 

královna vod

Spoj se s živly

Srpen také pod­poru­je ke spo­jení s živly. 

Hlavní živ­el, který vládne je oheň — síla, energie, odva­ha. Také spalu­je vše, co nám neslouží. 

Voda nám přináší hloubku a moudrost. 

Vzduch otevře­nou komu­nikaci a setkávání se.

Země naše propo­jení a zakořenění. 

 

Úkol: Spo­jte se s Matk­ou Zemí a vytvořte si mís­to, které bude vaším domovem. Najděte si mís­to, kde se cítíte nejvíce doma hned teď. Již nečeke­jte na někdy.

Poselství

Doba pře­je naším vizím a plánům. Využi­jte sílu Lví brány 8.8., kde bude vrchol pod­poru­jící energie. Pro­ciťte svo­ji sílu, nasaďte si zpět svou korunu a násle­du­jte ces­tu svého srd­ce, které je vel­mi moudré a zná další kroky. 

Světel­ná aktivace

Dovolu­ji si být na této plan­etě oprav­du doma. Zbavu­ji se vešk­erého smutku, že sem nepatřím, nebo poc­itů, že jsem tu drže­na pro­ti své vůli. Přivolávám si dokon­alý domov. Otevírám se možnos­ti spo­jení s lid­mi, kteří mě budou pod­porovat a vytvoří sil­nou lásky­plnou komunitu. 

 

Pokud cítíš, že tě moje práce baví, rezonu­je s tebou co říkám a chceš být více ve spo­jení, tvořím pro tebe lásky­plnou komu­ni­tu ve skupině. Každý týden tě čeka­jí téma­ta a propo­jení se skrze online setkání. Offline setkání zatím zůstá­va­jí v kalendáři pro všechny. 

Ten­to kmen by měl začí­nat 1.9. Pokud tě láká inten­zivnější setkávání, dej mi vědět. Zatím za zkušeb­ní zaváděcí cenu. 

Více info zde. 

 

Vědomá práce, kter­ou vám při sezení s metodou THETA HEALING přináším, zna­mená klid­nější živ­ot a více ŽIVOTNÍ ENERGIE v osob­ním i pro­fes­ním konání. Není tře­ba měnit situaci, avšak pohled na ni. Vše, co se nám děje je tu pro nás. Toto uvě­domění nám přináší do živ­ota pochopení. Tím se vše, co už nám nes­louží, může proměnit. Ať už v prožitku, tak v realitě. 

Pokud máš poc­it, že potře­bu­ješ tím­to povést. Ozvi se nebo si rov­nou rez­ervuj ter­mín sezení se mnou. Nemusíš na to být sám/sama. 

S lásk­ou Petra

Další články

Karta na týden 18.9. — 24.9.

Karta na týden 18.9. — 24.9.

Ten­to týden nám končí ofi­ciál­ně léto a také končí úkli­dový režim, který nastal s pří­cho­dem zna­mení Pan­ny. Čeka­jí nás nové výzvy, ale možná pro­to přišla tato nád­h­erná kar­ta k povzbuzení do dalších kroků.O čem je tato kar­ta? Arielo­va desít­ka Je toho tolik, za co je…

Karta na týden 11.9.. — 17.9.

Karta na týden 11.9.. — 17.9.

Ten­to týden ještě bude vhod­ný k úklidu ať už kolem sebe nebo uvnitř sebe. Končit také bude ret­ro­grád­ní Merkur, takže je možné, že brzy dojde k uvol­nění. Ten­to týden spíš ještě bude ladící, budeme hle­dat sami sebe.O čem je tato kar­ta? Lovec Najděte své stra­chy a touhy…

Karta na týden 3.9.. — 10.9.

Karta na týden 3.9.. — 10.9.

Ten­to týden je krokem z léta, uvol­nění, napo­jení se na příro­du. Vcházíme do září, kde si uklízíme před pří­cho­dem zimy, ladíme se na to, jak budeme vní­mat pří­chod tmy. Ale­spoň já vnímám, že při­j­dou další pono­ry do hloubek a zároveň vstupy do nových zkušenos­tí. Proto…