Petra Fren­zelová

Mentoring s Thetou

Men­tor­ing zna­mená učení se či předávání zkušenos­tí. Probereme to, co potře­bu­ješ. Můžeme se věno­vat tvé­mu pod­nikání nebo osob­ní­mu živ­o­tu. Vše je propo­jené, takže probereme akční kroky ke změně a pokud narazíme na nějaké přesvědčení, odstraníme ho metodou Theta healing. 

Petra Fren­zelová

Mentoring s Thetou

Men­tor­ing zna­mená učení se či předávání zkušenos­tí. Probereme to, co potře­bu­ješ. Můžeme se věno­vat tvé­mu pod­nikání nebo osob­ní­mu živ­o­tu. Vše je propo­jené, takže probereme akční kroky ke změně a pokud narazíme na nějaké přesvědčení, odstraníme ho metodou Theta healing. 

Beat­ae vitae dic­ta exs­li­cabo enim

Proč mentoring se mnou?

Lorem insum dolor amet con­sec tetur adiriscin elit eius­mod tem­sor inci­didunt dolore mas­na alirua enim min­im veni­am nos­trud exer­ci tation ullam­co aliruis com­mo­do con­seru­at irure.

pochopení a vhled do situací, kde se cítíme zaseklí

prostor pro tvůj projekt či osobní konzultaci

dodání energie přesně tam, kam potřebuješ

rozšíření o Theta healing

nová chuť do změn

reálné zkušenosti v podnikání i osobním životě

Jak budeme pracovat?

Napište mi nebo si domluvte konzultaci zdarma

Probereme, zda je pro­gram pro vás vhod­ný a dom­lu­víme si ter­míny, kdy se sejdeme.

Potvrzení platby a rezervace

V okamžiku uskutečnění vaší plat­by je rez­er­vace potvrzena a na váš email dorazí potvrzení.

Sejdeme se online

Ve smlu­vený čas si zavoláme. Doporuču­ji, abyste měli po ruce dostatek čisté vody, pří­pad­ně papír a tužku na poznámky.

Čas pro tebe

V krátké med­itaci se na sebe napo­jíme tak, aby­chom společně mohli jít do hloubky.

Na co se často ptáte

Jak probíhá sezení Theta healingu?

Po zapla­cení a potvrzené rez­er­vaci si zavoláme ve smlu­vený čas. Popíšeš mi to, co chceš řešit a uděláme si společ­nou med­itaci do theta vln. Nevadí, pokud ti nejde med­i­to­vat. Poté násle­du­je indi­viduál­ní práce.

Kolik toho stihneme?

Každé setkání je vel­mi indi­viduál­ní. Hod­ně toho zav­isí na pod­vě­domé mys­li a také na odhodlání, jak moc uvnitř sebe chcete změnit svá přesvědčení. Za hod­inu se toho dá sti­h­nout oprav­du hodně.

Můžu se posunout i bez tebe?

Vše je o vědomém přís­tupu k živ­o­tu. Uvol­nění přesvědčení probíhá i skrze tvo­je rozhod­nutí. Samozře­jmě meto­du můžeš použí­vat i sám/sama, ale je to o přís­tupu, jestli se do toho chceš více ponořit.

Jaký je rozdíl mezi Theta healingem a mentoringem?

Při theta healin­gu se zaměřu­jeme na prá­ci s přesvědčení­mi, jsme po celou dobu v pro­ce­su léčení. Při konzultaci si více povídáme a můžeme nas­tavit akční kroky ke změně. Pokud narazíme na přesvědčení, které něco bloku­je, můžeme ho odstran­it díky theta healingu.

Potřebuji něco ještě vědět k sezení?

Před i po sezení doporuču­ji pít hod­ně čisté vody, odle­hčit stravu a skvělé je i detoxiko­vat organ­is­mus tře­ba pomocí zelených potravin.

Co o mě říkají mí klienti? 

Petry men­tor­ing v kom­bi­naci Theta healingem mi pomohl nalézt a odstran­it lim­i­ty, které mi bráni­ly dovolit si být úspěšná. Změni­ly jsme je na lehkost a radost, kter­ou jsem tolik potře­bo­vala opět cítit při tvor­bě online pro­duk­tů. Teď konečně vím, že to tak oprav­du bude. Mock­rát děku­ji a rozhod­ně doporučuji!

Kristý­na Charvátová

Jas­novid­ka, www.kristyna-charvatova.cz

Zarezervujte si svůj termín zde:

Petra Frenzelová

O mně

Jsem Petra – Theta heal­er se spe­cial­iza­cí na hloubku vody, tedy emocí. Provádím indi­viduál­ní konzul­tace, skupiny v online pros­toru nebo skupiny na živých akcích napřík­lad s hen­nou, kakaem nebo čajovým obřadem.