Online klub

Hledáš pod­poru­jící komu­ni­tu, kde budeš moci vyjádřit sebe v plně pod­poru­jícím prostředí?

Dějí se ti věci, které neumíš uchopit?

Chceš se cítit v při­jetí a bezpod­mínečné lásce?

Petra Fren­zelová

Online klub

Hledáš pod­poru­jící komu­ni­tu, kde budeš moci vyjádřit sebe v plně pod­poru­jícím prostředí?

Dějí se ti věci, které neumíš uchopit?

Chceš se cítit v při­jetí a bezpod­mínečné lásce?

Proč online klub?

hledáš bezpečný prostor

hledáš komunitu stejně naladěných lidí

hledáš inspiraci

cítíš samotu

chceš cítit bezpodmínečné přijetí

chceš se více naladit na Zdroj

potřebuješ podporu

péče o sebe a svoje potřeby

uvolnění se do hravosti a radosti

Co tě čeká?

Bezpečný prostor

Můžeš vyjádřit sebe tak, jak potře­bu­ješ v bezpečném pros­toru ste­jně nal­aděných lidí.

Výklad karet

1 x měsíčně výk­lad karet na míru pro tebe

Společná setkání

Sejdeme se 2 x měsíčně na Zoomu při skupinovém setkání s Theta healingem. 

Podporující komunita

Společná tvor­ba pod­poru­jícího prostředí, zdroj a komunita.

Na co se často ptáte

Jak probíhá sezení Theta healingu?

Při tom­to pro­ce­su se napo­jíme na nejvyšší energii, kter­ou každý nazývá jinak. Může to být Stvoři­tel, Zdroj, Bůh… Je jed­no jak to nazýváme, důležitý je záměr s kterým do toho jdeme. Pokud chceš oprav­du změnit svůj živ­ot, vyčis­tit přesvědčení a nal­a­dit se na úspěšný živ­ot ve zdraví a hojnos­ti, tak se tak oprav­du stane. 

Jak funguje tato technika?

Ve svém živ­otě procházíme situ­ace, které v nás mohou zanechat otisk pomocí uvězněné emoce nebo při­j­mutí nějakého přesvědčení. Něk­teré emoce a přesvědčení nemusí pocházet z naše­ho živ­ota, ale tře­ba od rodičů a jejich rodičů, tedy z naše­ho rodu. 

Vše, co se dělo v našich rodech a živ­otech, ved­lo a vede k nějaké­mu pochopení. V této době můžeme vše pro­pustit a začít si tvořít svůj šťast­ný živ­ot bez těch­to bolestí, přesvědčení ve zdraví, lásce a hojnosti. 

Při Theta healin­gu změníme přesvědčení a nahra­jeme přes­ně to, co chceš ve svém živ­otě. Ne z poz­ice oběti, ale jako tvůrce svého života. 

Můžeš být sebevě­domější a žít v lásce a hojnos­ti, pokud si to dovolíš. 

Co jsou Theta vlny?

xis­tu­je pět různých frekvencí mozkových vln – alfa, beta, theta, delta, gama. Tyto frekvence řídí vše, co děláte a říkáte. Při každé čin­nos­ti je jed­na z frekvencí dominantní. 

Napřík­lad ve vlnách beta se nacházíme vždy, když přemýšlíme a mluvíme. 

Stav ve vlnách theta je vel­mi hluboké uvol­nění. Můžeme ho napřík­lad zažít při snění či hyp­nóze. Nacházíme se v něm v naprostém klidu, je to tzv. med­i­ta­tivní stav. Můžeme se tak podí­vat hlouběji do pod­vě­domí, kde se skrý­va­jí různé vzpomínky a pocity. 

Jak vznikla metoda Theta healing?

V roce 1995 diag­nos­tiko­vali zak­la­datelce Theta healin­gu rakov­inu. Vian­na Stibal byla ter­apeut­ka a při prá­ci s klien­tk­ou zjis­ti­la, že může nařídit okamžité uzdravení a být jeho svěd­kem. Poté si toto léčení apliko­vala na svou vlast­ní nohu, která byla zasaže­na rakovi­nou. Noha okamžitě splaskla a rakov­ina zmizela. 

Později Vian­na zjis­ti­la, že při léčení se přepíná do mozkových vln thé­ta a začala tak nazý­vat toto léčení. Dále toto léčení rozšiřo­vala a dnes už máme kom­plexní meto­du, která pomáhá lidem na celém světe. V tom­to období je Theta heal­ing vel­mi rozšířený, učí se ho lidé po celém světě a předá­va­jí ho dál. 

Potřebuji něco ještě vědět k sezení?

Před i po sezení doporuču­ji pít hod­ně čisté vody, odle­hčit stravu a skvělé je i detoxiko­vat organ­is­mus tře­ba pomocí zelených potravin.

Co o Theta healingu říkají mí klienti?

Jako ter­apeut jsem byla zvě­davá, jak fun­gu­je Theta healing,

chtěla jsem si rozšířit obzo­ry, a výsledek předčil všech­ny moje očekávání. Petra je užas­ná průvod­kyně!!!! Heal­ing je hluboký, rych­lý, účin­ny a přit­om obrovsky jem­ný. Můžu jen doporučit.

Cav­al­lo La Martina

NLP Ter­apeut­ka, www.bymartinacavallo.cz

Cítím nes­mírnou vděčnost za Péti dar jít oprav­du do hloubky a laskavé prove­dení, pro­tože mi pomohla uzdrav­it si stud k mému tělu pra­menící ze sex­uál­ního zneužití v mém dět­ství. Dlouhé roky jsem si stud spo­jený s touto zkušenos­tí nosi­la hluboko v sobě a vel­mi inten­zivně ovlivňo­vala nejen mou nelásku ke své­mu tělu, vztahy s muži, ale také mou sex­u­al­i­tu. Péťa je úžas­nou léčitelk­ou a dosta­lo se mi díky její Sebeláskové Thetě velikého ulevení a lehkosti. 

Sebelásková Theta a Péti laskavé prove­dení bylo pro mě tolik léčivé, hluboké a mé srd­ce pozvedá­va­jící. Péťa mě zaved­la do hloubek, které jsem nikdy předtím tak inten­zivně ještě neza­ži­la. Je úžas­nou léčitelk­ou a jsem moc vděčná, že se naše ces­ty spo­ji­ly a právě ona mě mohla provést mojí nyní už zvě­domělou a zaho­je­nou bolestí. Jed­no nekonečné děku­ji, Péti! ♡

Kristý­na

Chci balíček 3 konzultací za zvýhodněnou cenu

Jdu do toho jen za 6 200 Kč

Témat­ické Theta setkání

Co opravdu potřebuješ v životě?

naprosté přijetí

bezpodmínečnou lásku

bezpečný prostor

zdroj a naplnění

radost a hravost

naladění se na svoji cestu

Online klub

Ukážu ti, jak v životě cítít vše zevnitř, ze svého středu. Postupně a jemně ti ukážu cestu k sobě.

Co o tématických setkáních říkají mí klienti?

Oprav­du fyz­icky jsem cíti­la, jak se mi ulevilo. Jako kdy­by mi z rame­nou spadl těžký pytel, který jsem si táh­la roky s sebou.

Rozhovor s byzny­sem jsem vyhrála v rám­ci jed­né Pétiny výzvy.

Vlast­ně jsem ani nevěděla, co mě čeká a jak takový rozhovor pomocí Theta Heal­ing vypadá. No, řeknu vám, spad­la mi čelist.

Péťa mě vel­mi jem­ně a lehce proved­la až do Theta stavu a umožni­la mi vidět můj byznys v celé jeho “kráse”. Objevila jsem hluboko zasunuté bloky a stra­chy, které mi pořád brání vzít pevně do ruk­ou své pod­nikání a roz­jet to naplno. Už v mém dět­ství byl zakopaný pes, už tehdy jsem odmít­la pře­bírat zod­pověd­nost za svůj živ­ot, potaž­mo své pod­nikání. Hned jsme všech­ny bloky přep­saly a já cíti­la okamži­tou úle­vu. Oprav­du fyz­icky jsem cíti­la, jak se mi ulevilo. Jako kdy­by mi z rame­nou spadl těžký pytel, který jsem si táh­la roky s sebou. Péťa krás­ně dokáza­la číst můj příběh a tre­fně cílila otázky, které mě ved­ly až k úplné­mu jádru. Děku­ji za příleži­tost vyzk­oušet si Theta Heal­ing poprvé právě s Peťou, bylo to kouzel­né, laskavé a účinky cítím ještě teď pár hodin po sezení. Pokud vám pod­nikání vázne, nebo cítíte, že v něm něco drhne. Určitě běžte do Rozhovoru s byzny­sem s Peťou, objevíte přes­ně to, co potřebujete

Tereza Holá

Cer­ti­fiko­vaná koučka

 

Moje poslání se ukáza­lo ve for­mě perly. 

S Peťou jsem měla sezení Theta heal­ing na téma ideál­ní klien­tky. Moje poslání se ukáza­lo ve for­mě per­ly. Ukáza­lo se, že tahle per­la tu není úplně pro každého, dokáza­la jsem poz­nat a pocho­pit posled­ní týd­ny sta­gnace, která „jen“ posky­to­vala pros­tor k trans­for­ma­ci. Peťa celý pro­ces pod­poři­la přep­sáním něk­terých vzor­ců, její energie laskavě, ale pevně provázela celým sezením. Děku­ji a doporučuji

Han­ka Burešová

Ter­apeut­ka, www.hankaburesova.cz

Byla jsem přek­vape­na, když jsem svůj byznys uviděla jako mal­ou choulící se holčičku, která se vše­ho bojí. 

Oslovi­la mne nabíd­ka Peti s pro mne zají­mavým tématem rozhovoru se svým byzny­sem. Vzh­le­dem k tomu, že již delší dobu řeším poc­it neúspěchu v mém snažení a pod­nikání, rozhod­la jsem se pro toto sezení. Nevěděla jsem příliš co mám od naše­ho setkání očeká­vat, kaž­dopád­ně šla jsem do toho s otevřeným srd­cem a s otevře­nou mys­lí, zvě­davá co mi můj byznys chce říct. Setkání s Peťou bylo vel­mi pří­jem­né. Popoví­daly jsme si o prob­lémech, které mne trápí, Peťa mi vysvětlila jak fun­gu­je Theta Heal­ing a co mne při ter­apii čeká. Poté jsme se již daly do práce. Byla jsem přek­vape­na, když jsem svůj byznys uviděla jako mal­ou choulící se holčičku, která se vše­ho bojí. Vhod­ný­mi otázka­mi Peťa ved­la naši ter­apii, aby se dosta­la k jádru prob­lé­mu a pos­tup­ně celou situaci i léči­la. V průběhu ter­apie jsme se dostaly dokonce až do min­ulých živ­otů, kde byly zážitky pro mne tak sil­né, že se promí­ta­jí i v mém pod­nikání a součas­ném živ­otě celkově. Peťa mne citlivě ved­la celou ter­apií, vždy mi řekla co konkrét­ně při svém léčení dělá. Na kon­ci naše­ho sezení byla z malé vys­trašené holčičky krás­ná vznešená a sil­ná dáma. Těším se, až se s touto dámou setkám ve svém reál­ném živ­otě, až se propíše do mého pod­nikání a součas­né real­i­ty. Zda a jak se Peti léčení konkrét­ně pro­jeví v mém živ­otě zatím nemo­hu hod­notit, to ukáže čas. Ale už teď děku­ji Peti za citlivý příst­up a pří­jem­né povídání. Pokud se chcete podí­vat na to, kde drhne Vaše pod­nikání, nebo i coko­liv jiného ve Vašem živ­otě, a chcete při­j­mout léčivou sílu Theta­Healin­gu, Peťa je pro Vás určitě ta pravá.

Daniel­la Nádherná

VIP spir­i­tuál­ní vrba, konzul­tant, taroter­apeut a kar­maolog, www.centrum-terapie-daniella.webnode.cz