Petra Fren­zelová

Promluvy s businessem

Prom­lu­vy s busi­nessem skrze Theta healing. 

Nal­adění se na tvo­je pod­nikání jako na bytost, která s tebou komu­niku­je. Velké plus je, že tvo­je pod­nikání můžeme hned opečo­vat, uvol­nit poc­i­ty, které ho bloku­jí a dát mu hravou, radost­nou formu.

Beat­ae vitae dic­ta exs­li­cabo enim

Co nás společně čeká?

Lorem insum dolor amet con­sec tetur adiriscin elit eius­mod tem­sor inci­didunt dolore mas­na alirua enim min­im veni­am nos­trud exer­ci tation ullam­co aliruis com­mo­do con­seru­at irure.

koukneme se, jak se tvůj byznys cítí

jak tvůj byznys vypadá

co tvůj byznys potřebuje ke svému růstu?

jakou vizi má pro tento rok či delší čas

blokuje něco jeho energii?

zhmotnění jeho/tvé vize

Jak budeme pracovat?

Napište mi nebo si domluvte konzultaci zdarma

Probereme, zda je pro­gram pro vás vhod­ný a dom­lu­víme si ter­míny, kdy se sejdeme.

Potvrzení platby a rezervace

V okamžiku uskutečnění vaší plat­by je rez­er­vace potvrzena a na váš email dorazí potvrzení.

Sejdeme se online

Ve smlu­vený čas si zavoláme. Doporuču­ji, abyste měli po ruce dostatek čisté vody, pří­pad­ně papír a tužku na poznámky.

Čas pro tebe

V krátké med­itaci se na sebe napo­jíme tak, aby­chom společně mohli jít do hloubky.

Co o Promluvách s businessem říkají mí klienti?

Oprav­du fyz­icky jsem cíti­la, jak se mi ulevilo. Jako kdy­by mi z rame­nou spadl těžký pytel, který jsem si táh­la roky s sebou.

Rozhovor s byzny­sem jsem vyhrála v rám­ci jed­né Pétiny výzvy.

Vlast­ně jsem ani nevěděla, co mě čeká a jak takový rozhovor pomocí Theta Heal­ing vypadá. No, řeknu vám, spad­la mi čelist.

Péťa mě vel­mi jem­ně a lehce proved­la až do Theta stavu a umožni­la mi vidět můj byznys v celé jeho “kráse”. Objevila jsem hluboko zasunuté bloky a stra­chy, které mi pořád brání vzít pevně do ruk­ou své pod­nikání a roz­jet to naplno. Už v mém dět­ství byl zakopaný pes, už tehdy jsem odmít­la pře­bírat zod­pověd­nost za svůj živ­ot, potaž­mo své pod­nikání. Hned jsme všech­ny bloky přep­saly a já cíti­la okamži­tou úle­vu. Oprav­du fyz­icky jsem cíti­la, jak se mi ulevilo. Jako kdy­by mi z rame­nou spadl těžký pytel, který jsem si táh­la roky s sebou. Péťa krás­ně dokáza­la číst můj příběh a tre­fně cílila otázky, které mě ved­ly až k úplné­mu jádru. Děku­ji za příleži­tost vyzk­oušet si Theta Heal­ing poprvé právě s Peťou, bylo to kouzel­né, laskavé a účinky cítím ještě teď pár hodin po sezení. Pokud vám pod­nikání vázne, nebo cítíte, že v něm něco drhne. Určitě běžte do Rozhovoru s byzny­sem s Peťou, objevíte přes­ně to, co potřebujete

Tereza Holá

Cer­ti­fiko­vaná koučka

 

Moje poslání se ukáza­lo ve for­mě perly. 

S Peťou jsem měla sezení Theta heal­ing na téma ideál­ní klien­tky. Moje poslání se ukáza­lo ve for­mě per­ly. Ukáza­lo se, že tahle per­la tu není úplně pro každého, dokáza­la jsem poz­nat a pocho­pit posled­ní týd­ny sta­gnace, která „jen“ posky­to­vala pros­tor k trans­for­ma­ci. Peťa celý pro­ces pod­poři­la přep­sáním něk­terých vzor­ců, její energie laskavě, ale pevně provázela celým sezením. Děku­ji a doporučuji

Han­ka Burešová

Ter­apeut­ka, www.hankaburesova.cz

Byla jsem přek­vape­na, když jsem svůj byznys uviděla jako mal­ou choulící se holčičku, která se vše­ho bojí. 

Oslovi­la mne nabíd­ka Peti s pro mne zají­mavým tématem rozhovoru se svým byzny­sem. Vzh­le­dem k tomu, že již delší dobu řeším poc­it neúspěchu v mém snažení a pod­nikání, rozhod­la jsem se pro toto sezení. Nevěděla jsem příliš co mám od naše­ho setkání očeká­vat, kaž­dopád­ně šla jsem do toho s otevřeným srd­cem a s otevře­nou mys­lí, zvě­davá co mi můj byznys chce říct. Setkání s Peťou bylo vel­mi pří­jem­né. Popoví­daly jsme si o prob­lémech, které mne trápí, Peťa mi vysvětlila jak fun­gu­je Theta Heal­ing a co mne při ter­apii čeká. Poté jsme se již daly do práce. Byla jsem přek­vape­na, když jsem svůj byznys uviděla jako mal­ou choulící se holčičku, která se vše­ho bojí. Vhod­ný­mi otázka­mi Peťa ved­la naši ter­apii, aby se dosta­la k jádru prob­lé­mu a pos­tup­ně celou situaci i léči­la. V průběhu ter­apie jsme se dostaly dokonce až do min­ulých živ­otů, kde byly zážitky pro mne tak sil­né, že se promí­ta­jí i v mém pod­nikání a součas­ném živ­otě celkově. Peťa mne citlivě ved­la celou ter­apií, vždy mi řekla co konkrét­ně při svém léčení dělá. Na kon­ci naše­ho sezení byla z malé vys­trašené holčičky krás­ná vznešená a sil­ná dáma. Těším se, až se s touto dámou setkám ve svém reál­ném živ­otě, až se propíše do mého pod­nikání a součas­né real­i­ty. Zda a jak se Peti léčení konkrét­ně pro­jeví v mém živ­otě zatím nemo­hu hod­notit, to ukáže čas. Ale už teď děku­ji Peti za citlivý příst­up a pří­jem­né povídání. Pokud se chcete podí­vat na to, kde drhne Vaše pod­nikání, nebo i coko­liv jiného ve Vašem živ­otě, a chcete při­j­mout léčivou sílu Theta­Healin­gu, Peťa je pro Vás určitě ta pravá.

Daniel­la Nádherná

VIP spir­i­tuál­ní vrba, konzul­tant, taroter­apeut a kar­maolog, www.centrum-terapie-daniella.webnode.cz

Zarezervujte si svůj termín zde:

Petra Frenzelová

O mně

Jsem Petra – Theta heal­er se spe­cial­iza­cí na hloubku vody, tedy emocí. Provádím indi­viduál­ní konzul­tace, skupiny v online pros­toru nebo skupiny na živých akcích napřík­lad s hen­nou, kakaem nebo čajovým obřadem.