Petra Frenzelová

Theta healing & rituals

S lásk­ou pro tebe vytvořím bezpečný pros­tor, kde společně změníme a odstraníme tvá přesvědčení nacháze­jící se hluboko uvnitř tebe.

Petra Frenzelová

Theta healing & rituals

S lásk­ou pro tebe vytvořím bezpečný pros­tor, kde společně změníme a odstraníme tvá přesvědčení nacháze­jící se hluboko uvnitř tebe.

Petra Frenzel - Theta Healer

Pojď vyladit svůj život

I ty můžeš žít naplněný život. Záleží jen na tom, jestli opravdu chceš.

Tělo & Duše

ukotvení v těle

vrátit se do své síly

umění odpouštět

cítit se šťastnější

Pojďme se propojit

Skrze lásku

Dlouho jsme byli odd­ěleni. Pojď otevřít svá srd­ce a znovu se napo­jit na zdroj, lásku, pod­poru a flow.

Theta Healing
Theta Healing
Cacao ceremony
Theta Healing Ceremony

Co spolu můžeme zažít?

Posuňte se ve svém živ­otě ještě do větší lehkosti, radosti a zázračné harmonie. 

Společně pro­pustíme tvé hluboko uložené trau­ma, odpustíš sobě, podíváš se na situaci z nadhle­du a pochopíš, čemu tě naučila. 

Vše se v našem živ­otě děje pro nás a každý okamžik nás posou­vá na naší ces­tě živ­otem ke spoko­jenější a té nejlepší verze sebe samých. 

Společně proměníme přesvědčení v zázrač­nou sílu!

V bezpečném pros­toru, při­jetí a bezpod­mínečné lásce.

Theta Healing

Uvol­nění přesvědčení, emocí a poc­itů na ener­get­ické úrovni pomocí metody Theta Healing.

Theta Healing

Uvol­nění přesvědčení, emocí a poc­itů na ener­get­ické úrovni pomocí metody Theta Healing.

Skupinová a sebelásková setkání

Skupinová setkání v malé, uza­vřené, bezpečné skupině s indi­viduál­ním přís­tu­pem skrze meto­du Theta healing.

 

Skupinová a sebelásková setkání

Skupinová setkání v malé, uza­vřené, bezpečné skupině s indi­viduál­ním přís­tu­pem skrze meto­du Theta healing.

 

Rituály & Ceremonie

Ukotvíme záměr ve fyz­ické real­itě s využitím Theta Heal­ing metody.

Rituály & Ceremonie

Ukotvíme záměr ve fyz­ické real­itě s využitím Theta Heal­ing metody.

VIP spolupráce

Má plná pod­po­ra na měsíc a více za pomocí Theta heal­ing metody, men­toringu, hud­by a rituálu.

VIP spolupráce

Má plná pod­po­ra na měsíc a více za pomocí Theta heal­ing metody, men­toringu, hud­by a rituálu.

Co o mně říkají klienti?

 

Sebelásková Theta a Péti laskavé prove­dení bylo pro mě tolik léčivé, hluboké a mé srd­ce pozvedá­va­jící. Péťa mě zaved­la do hloubek, které jsem nikdy předtím tak inten­zivně ještě neza­ži­la. Je úžas­nou léčitelk­ou a jsem moc vděčná, že se naše ces­ty spo­ji­ly a právě ona mě mohla provést mojí nyní už zvě­domělou a zaho­je­nou bolestí. Jed­no nekonečné děku­ji, Péti! ♡

Kristý­na

Jako ter­apeut jsem byla zvě­davá, jak fun­gu­je Theta heal­ing, chtěla jsem si rozšířit obzo­ry, a výsledek předčil všech­ny moje očekávání. Petra je užas­ná průvod­kyně!!!! Heal­ing je hluboký, rych­lý, účin­ny a přit­om obrovsky jem­ný. Můžu jen doporučit.

Cav­al­lo La Martina

NLP Ter­apeut­ka, www.bymartinacavallo.cz

Moje poslání se ukázalo ve formě perly. 

S Peťou jsem měla sezení Theta heal­ing na téma ideál­ní klien­tky. Moje poslání se ukáza­lo ve for­mě per­ly. Ukáza­lo se, že tahle per­la tu není úplně pro každého, dokáza­la jsem poz­nat a pocho­pit posled­ní týd­ny sta­gnace, která „jen“ posky­to­vala pros­tor k trans­for­ma­ci. Peťa celý pro­ces pod­poři­la přep­sáním něk­terých vzor­ců, její energie laskavě, ale pevně provázela celým sezením. Děku­ji a doporučuji

Han­ka Burešová

Ter­apeut­ka, www.hankaburesova.cz

Petry men­tor­ing v kom­bi­naci Theta healingem mi pomohl nalézt a odstran­it lim­i­ty, které mi bráni­ly dovolit si být úspěšná. Změni­ly jsme je na lehkost a radost, kter­ou jsem tolik potře­bo­vala opět cítit při tvor­bě online pro­duk­tů. Teď konečně vím, že to tak oprav­du bude. Mock­rát děku­ji a rozhod­ně doporučuji!

Kristý­na Charvátová

Jas­novid­ka, www.kristyna-charvatova.cz