Theta healing

Tvé poc­i­ty, emoce a tvá reali­ta jsou tvým průvodcem. 

Theta heal­ing probíhá v thé­ta mozkových vlnách. Odehrává se v bezpečném pros­toru, kam se dostaneme pomocí krátké med­i­tace. Nevadí, pokud neumíš med­i­to­vat. Prove­du tě přes­ně k tvé­mu prožitku.

Vše se děje s tvým souhlasem.

Petra Fren­zelová

Theta healing

Tvé poc­i­ty, emoce a tvá reali­ta jsou tvým průvodcem. 

Theta heal­ing probíhá v thé­ta mozkových vlnách. Odehrává se v bezpečném pros­toru, kam se dostaneme pomocí krátké med­i­tace. Nevadí, pokud neumíš med­i­to­vat. Prove­du tě přes­ně k tvé­mu prožitku.

Vše se děje s vaším souhlasem.

Harmonizace

Terapie

Uvolnění

Nejčastější témata

vyrovnání ženské a mužské energie

uvolnění strachu, odporu, nesnášenlivosti, zaseklých emocí

seslání bezpodmínečné lásky a vytvoření bezpečného prostoru

emoční přejídání

uvolnění traumat

psychický rozvod

uvol­nění ener­get­ick­ých vazeb od part­nerů, ale i od ostat­ních lidí a situací

prenatální období

péče o vnitřní dítě

uvolnění programů z dětství nebo celé rodové linie

Většina klientů cítí po setkání klid a důvěru ve svůj život i v sebe.

Jak budeme pracovat?

Vyber si termín

V rez­er­vačním sys­té­mu si vyber ter­mín, který ti nejvíce vyhovuje.

Potvrzení platby a rezervace

Po přjetí plat­by ti při­jde potvr­zo­vací e‑mail.

Sejdeme se online

Ve smlu­vený čas si zavoláme přes  aplikaci ZOOM. K setkání doporuču­ji dostatek čisté vody, pří­pad­ně papír a tužku na poznámky.

Čas pro tebe

V krátké med­itaci se na sebe napo­jíme tak, aby­chom společně mohli jít do hloubky.

Na co se často ptáte

Jak probíhá sezení Theta healingu?

Při tom­to pro­ce­su se napo­jíme na nejvyšší energii, kter­ou každý nazývá jinak. Může to být Stvoři­tel, Zdroj, Bůh… Je jed­no jak to nazýváme, důležitý je záměr s kterým do toho jdeme. Pokud chceš oprav­du změnit svůj živ­ot, vyčis­tit přesvědčení a nal­a­dit se na úspěšný živ­ot ve zdraví a hojnos­ti, tak se tak oprav­du stane. 

Jak funguje tato technika?

Ve svém živ­otě procházíme situ­ace, které v nás mohou zanechat otisk pomocí uvězněné emoce nebo při­j­mutí nějakého přesvědčení. Něk­teré emoce a přesvědčení nemusí pocházet z naše­ho živ­ota, ale tře­ba od rodičů a jejich rodičů, tedy z naše­ho rodu. 

Vše, co se dělo v našich rodech a živ­otech, ved­lo a vede k nějaké­mu pochopení. V této době můžeme vše pro­pustit a začít si tvořít svůj šťast­ný živ­ot bez těch­to bolestí, přesvědčení ve zdraví, lásce a hojnosti. 

Při Theta healin­gu změníme přesvědčení a nahra­jeme přes­ně to, co chceš ve svém živ­otě. Ne z poz­ice oběti, ale jako tvůrce svého života. 

Můžeš být sebevě­domější a žít v lásce a hojnos­ti, pokud si to dovolíš. 

Co jsou Theta vlny?

xis­tu­je pět různých frekvencí mozkových vln – alfa, beta, theta, delta, gama. Tyto frekvence řídí vše, co děláte a říkáte. Při každé čin­nos­ti je jed­na z frekvencí dominantní. 

Napřík­lad ve vlnách beta se nacházíme vždy, když přemýšlíme a mluvíme. 

Stav ve vlnách theta je vel­mi hluboké uvol­nění. Můžeme ho napřík­lad zažít při snění či hyp­nóze. Nacházíme se v něm v naprostém klidu, je to tzv. med­i­ta­tivní stav. Můžeme se tak podí­vat hlouběji do pod­vě­domí, kde se skrý­va­jí různé vzpomínky a pocity. 

Jak vznikla metoda Theta healing?

V roce 1995 diag­nos­tiko­vali zak­la­datelce Theta healin­gu rakov­inu. Vian­na Stibal byla ter­apeut­ka a při prá­ci s klien­tk­ou zjis­ti­la, že může nařídit okamžité uzdravení a být jeho svěd­kem. Poté si toto léčení apliko­vala na svou vlast­ní nohu, která byla zasaže­na rakovi­nou. Noha okamžitě splaskla a rakov­ina zmizela. 

Později Vian­na zjis­ti­la, že při léčení se přepíná do mozkových vln thé­ta a začala tak nazý­vat toto léčení. Dále toto léčení rozšiřo­vala a dnes už máme kom­plexní meto­du, která pomáhá lidem na celém světe. V tom­to období je Theta heal­ing vel­mi rozšířený, učí se ho lidé po celém světě a předá­va­jí ho dál. 

Potřebuji něco ještě vědět k sezení?

Před i po sezení doporuču­ji pít hod­ně čisté vody, odle­hčit stravu a skvělé je i detoxiko­vat organ­is­mus tře­ba pomocí zelených potravin.

Co o Theta healingu říkají mí klienti?

Jako ter­apeut jsem byla zvě­davá, jak fun­gu­je Theta healing,

chtěla jsem si rozšířit obzo­ry, a výsledek předčil všech­ny moje očekávání. Petra je užas­ná průvod­kyně!!!! Heal­ing je hluboký, rych­lý, účin­ny a přit­om obrovsky jem­ný. Můžu jen doporučit.

Cav­al­lo La Martina

NLP Ter­apeut­ka, www.bymartinacavallo.cz

Cítím nes­mírnou vděčnost za Péti dar jít oprav­du do hloubky a laskavé prove­dení, pro­tože mi pomohla uzdrav­it si stud k mému tělu pra­menící ze sex­uál­ního zneužití v mém dět­ství. Dlouhé roky jsem si stud spo­jený s touto zkušenos­tí nosi­la hluboko v sobě a vel­mi inten­zivně ovlivňo­vala nejen mou nelásku ke své­mu tělu, vztahy s muži, ale také mou sex­u­al­i­tu. Péťa je úžas­nou léčitelk­ou a dosta­lo se mi díky její Sebeláskové Thetě velikého ulevení a lehkosti. 

Sebelásková Theta a Péti laskavé prove­dení bylo pro mě tolik léčivé, hluboké a mé srd­ce pozvedá­va­jící. Péťa mě zaved­la do hloubek, které jsem nikdy předtím tak inten­zivně ještě neza­ži­la. Je úžas­nou léčitelk­ou a jsem moc vděčná, že se naše ces­ty spo­ji­ly a právě ona mě mohla provést mojí nyní už zvě­domělou a zaho­je­nou bolestí. Jed­no nekonečné děku­ji, Péti! ♡

Kristý­na

Chci balíček 3 konzultací za zvýhodněnou cenu

Jdu do toho jen za 6 200 Kč

Témat­ické Theta setkání

Promluvy s businessem

koukneme se, jak se tvůj byznys cítí

jak tvůj byznys vypadá

co tvůj byznys potřebuje ke svému růstu?

jakou vizi má pro tento rok či delší čas

blokuje něco jeho energii?

zhmotnění jeho/tvé vize

Co o Promluvách s businessem říkají mí klienti?

Oprav­du fyz­icky jsem cíti­la, jak se mi ulevilo. Jako kdy­by mi z rame­nou spadl těžký pytel, který jsem si táh­la roky s sebou.

Rozhovor s byzny­sem jsem vyhrála v rám­ci jed­né Pétiny výzvy.

Vlast­ně jsem ani nevěděla, co mě čeká a jak takový rozhovor pomocí Theta Heal­ing vypadá. No, řeknu vám, spad­la mi čelist.

Péťa mě vel­mi jem­ně a lehce proved­la až do Theta stavu a umožni­la mi vidět můj byznys v celé jeho “kráse”. Objevila jsem hluboko zasunuté bloky a stra­chy, které mi pořád brání vzít pevně do ruk­ou své pod­nikání a roz­jet to naplno. Už v mém dět­ství byl zakopaný pes, už tehdy jsem odmít­la pře­bírat zod­pověd­nost za svůj živ­ot, potaž­mo své pod­nikání. Hned jsme všech­ny bloky přep­saly a já cíti­la okamži­tou úle­vu. Oprav­du fyz­icky jsem cíti­la, jak se mi ulevilo. Jako kdy­by mi z rame­nou spadl těžký pytel, který jsem si táh­la roky s sebou. Péťa krás­ně dokáza­la číst můj příběh a tre­fně cílila otázky, které mě ved­ly až k úplné­mu jádru. Děku­ji za příleži­tost vyzk­oušet si Theta Heal­ing poprvé právě s Peťou, bylo to kouzel­né, laskavé a účinky cítím ještě teď pár hodin po sezení. Pokud vám pod­nikání vázne, nebo cítíte, že v něm něco drhne. Určitě běžte do Rozhovoru s byzny­sem s Peťou, objevíte přes­ně to, co potřebujete

Tereza Holá

Cer­ti­fiko­vaná koučka

 

Moje poslání se ukáza­lo ve for­mě perly. 

S Peťou jsem měla sezení Theta heal­ing na téma ideál­ní klien­tky. Moje poslání se ukáza­lo ve for­mě per­ly. Ukáza­lo se, že tahle per­la tu není úplně pro každého, dokáza­la jsem poz­nat a pocho­pit posled­ní týd­ny sta­gnace, která „jen“ posky­to­vala pros­tor k trans­for­ma­ci. Peťa celý pro­ces pod­poři­la přep­sáním něk­terých vzor­ců, její energie laskavě, ale pevně provázela celým sezením. Děku­ji a doporučuji

Han­ka Burešová

Ter­apeut­ka, www.hankaburesova.cz

Byla jsem přek­vape­na, když jsem svůj byznys uviděla jako mal­ou choulící se holčičku, která se vše­ho bojí. 

Oslovi­la mne nabíd­ka Peti s pro mne zají­mavým tématem rozhovoru se svým byzny­sem. Vzh­le­dem k tomu, že již delší dobu řeším poc­it neúspěchu v mém snažení a pod­nikání, rozhod­la jsem se pro toto sezení. Nevěděla jsem příliš co mám od naše­ho setkání očeká­vat, kaž­dopád­ně šla jsem do toho s otevřeným srd­cem a s otevře­nou mys­lí, zvě­davá co mi můj byznys chce říct. Setkání s Peťou bylo vel­mi pří­jem­né. Popoví­daly jsme si o prob­lémech, které mne trápí, Peťa mi vysvětlila jak fun­gu­je Theta Heal­ing a co mne při ter­apii čeká. Poté jsme se již daly do práce. Byla jsem přek­vape­na, když jsem svůj byznys uviděla jako mal­ou choulící se holčičku, která se vše­ho bojí. Vhod­ný­mi otázka­mi Peťa ved­la naši ter­apii, aby se dosta­la k jádru prob­lé­mu a pos­tup­ně celou situaci i léči­la. V průběhu ter­apie jsme se dostaly dokonce až do min­ulých živ­otů, kde byly zážitky pro mne tak sil­né, že se promí­ta­jí i v mém pod­nikání a součas­ném živ­otě celkově. Peťa mne citlivě ved­la celou ter­apií, vždy mi řekla co konkrét­ně při svém léčení dělá. Na kon­ci naše­ho sezení byla z malé vys­trašené holčičky krás­ná vznešená a sil­ná dáma. Těším se, až se s touto dámou setkám ve svém reál­ném živ­otě, až se propíše do mého pod­nikání a součas­né real­i­ty. Zda a jak se Peti léčení konkrét­ně pro­jeví v mém živ­otě zatím nemo­hu hod­notit, to ukáže čas. Ale už teď děku­ji Peti za citlivý příst­up a pří­jem­né povídání. Pokud se chcete podí­vat na to, kde drhne Vaše pod­nikání, nebo i coko­liv jiného ve Vašem živ­otě, a chcete při­j­mout léčivou sílu Theta­Healin­gu, Peťa je pro Vás určitě ta pravá.

Daniel­la Nádherná

VIP spir­i­tuál­ní vrba, konzul­tant, taroter­apeut a kar­maolog, www.centrum-terapie-daniella.webnode.cz