Petra Fren­zelová

Rituály & Ceremonie

Rit­uál v sobě nese poten­ciál změny, uvol­nění starého, rozhod­nutí se pro nové a přivítání nové verze sebe. Rit­uál prováděný v Theta mozkových vlnách, proniká hluboko k nám samým. Vytahu­je poc­i­ty, které už nám neprospí­va­jí a zároveň je nahrazu­je poc­i­ty novými. 

Petra Fren­zelová

Rituály & ceremonie

Rit­uál v sobě nese poten­ciál změny, uvol­nění starého, rozhod­nutí se pro nové a přivítání nové verze sebe. Rit­uál prováděný v Theta mozkových vlnách, proniká hluboko k nám samým. Vytahu­je poc­i­ty, které už nám neprospí­va­jí a zároveň je nahrazu­je poc­i­ty novými. 

Už jen zas­tavení se v klidu je velký dar

Theta osobní rituál

Rit­uá­ly, které u mě najdete, se mohou týkat jakéhoko­liv tématu. Větši­nou se rit­uá­ly tvoří s nějakým záměrem, kdy se vědomě pro­jde změ­na, kter­ou chceme poz­vat do naše­ho živ­ota. Osla­va nového, co přichází. 

Rituál může být jen potřeba uvolnění, uklidnění, opečování se.

Pocit bezpodmínečné lásky a důvěry.

Ukotvení změn v našem životě a ve fyzické realitě, přesně dle vyslaného záměru. 

Rituál také může být oslava toho, co jsme vše zvládli.

Je to příležitost k vděčnosti, radosti, smíchu, blaženosti, meditaci.

Rituál je vždy na míru. Sejdeme se v oblasti Prahy. 

Theta Healing
Theta Healing
Cacao ceremony
Theta Healing Ceremony

Jaké rituály na míru ti mohu nabídnout?

Kakaový rituál - Petra Frenzel

Kakaový rituál

Rit­uál vhod­ný pro prá­ci se záměry, s ener­get­ick­ý­mi cen­try, vyrovnání energií, téma otevírání srd­ce, uzem­nění, propo­jení se Zdrojem. 

Čajový rituál - Petra Frenzel

Čajový rituál

Skvělý rit­uál pro zklid­nění, uvol­nění, nal­adění se skrze vodu na sebe. Poc­it důvěry a plynutí.

Henna rituál - Petra Frenzel

Henna rituál

Rit­uál­ní zdobení hen­nou, která ti vydrží na kůži cca týden. Vel­mi vhod­ný pro téma­ta spo­jená se sebelásk­ou, opečováním, bezpečím, ženstvím.

Dopřej si individuální péči

Theta rituál
Kakaová ceremonie

Vlast­ní prožitek

Vlastní prožitek je nejintenzivnější forma učení. V pochopení dojdeme k opravdovému propuštění. Rozhodnutí jít do této změny dává rituálu to nejcennější. 

Pokud je hezké počasí, můžeme uspořá­dat rit­uál venku. Při venkovním rit­uálu je nut­né počí­tat s tím, že nemáme elek­třinu, takže rit­uál­ní nápoj je připraven pře­dem a že v suchém lese nes­mí hořet svíčky. Rit­uál ve vnitřních pros­torách je možný v okolí Prahy, naše spřáte­lené mís­to je Stu­dio MarLen v Čelákovicích u Prahy, kde nejčastěji rit­uá­ly pořádám.

Rituál může být individuální nebo skupinový.

U skupinových ritálů se cena liší dle počtu účastníků.

Obejdnejte si svůj osobní rituál zde:

Na podrob­nos­tech a času rit­uálu se dom­lu­víme. Mís­to konání je dle dom­lu­vy v okolí Prahy-východ.