Všeobecné obchodní podmínky

Obchod­ní pod­mínky pro prodej med­i­tací, konzul­tací, online pro­gramů  www.petrafrenz.cz

Petra Fren­zelová, Spo­jo­vací 3316/4, Jablonec nad Nisou, IČ 02293862

1.Úvodní ustanovení

1.1
Tyto obchod­ní pod­mínky (dále jen „obchod­ní pod­mínky“) firmy se sídlem a iden­ti­fikačním číslem viz. výše (dále jen „prodá­va­jící“) upravu­jí vzá­jem­ná prá­va a povin­nos­ti smlu­vních stran vzniklé v sou­vis­losti nebo na zák­ladě kup­ní smlou­vy (dále jen „kup­ní smlou­va“) uza­vírané mezi prodá­va­jícím a jinou fyz­ick­ou či právnick­ou osobou (dále jen „kupu­jící“) prostřed­nictvím inter­ne­tového obchodu prodávajícího. 

1.2
Obchod­ní pod­mínky dále upravu­jí prá­va a povin­nos­ti smlu­vních stran při využívání webové stránky prodá­va­jícího umístěné na adrese www.petrafrenz.cz (dále jen „webová strán­ka“) a další sou­vise­jící právní vztahy. Součástí obchod­ních pod­mínek jsou i infor­ma­ce zveře­jněné na webové stránce.

1.3
Odchyl­ná ujed­nání v kup­ní smlou­vě mají před­nost před ustanovení­mi obchod­ních pod­mínek. Ujed­nání obchod­ních pod­mínek mají před­nost před ustanovení­mi na webových stránkách.

1.4
Ustanovení obchod­ních pod­mínek jsou nedíl­nou součástí kup­ní smlou­vy a to ve znění účin­ném ke dni jejího uzavření.

2. Uživatelský účet

2.1
Na zák­ladě reg­is­trace kupu­jícího prove­dené na webové stránce může kupu­jící přis­tupo­vat do svého uži­va­tel­ského rozhraní. Ze svého uži­va­tel­ského rozhraní může kupu­jící provádět objed­návání zboží (dále jen „uži­va­tel­ský účet“). Kupu­jící může provádět objed­návání zboží též bez reg­is­trace pří­mo z webového rozhraní obchodu.

2.2
Příst­up k uži­va­tel­ské­mu účtu je zabezpečen uži­va­tel­ským jménem a hes­lem. Kupu­jící je povi­nen zachová­vat mlčen­livost ohled­ně infor­ma­cí nezbyt­ných k přís­tupu do jeho uži­va­tel­ského účtu a znemožnit jeho užití třetí osobou a bere na vědomí, že prodá­va­jící nenese odpověd­nost za porušení této povin­nos­ti ze strany kupujícího.

2.3
Prodá­va­jící je oprávněn zrušit uži­va­tel­ský účet, a to zejmé­na v pří­padě, kdy kupu­jící svůj uži­va­tel­ský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v pří­padě, kdy kupu­jící poruší své povin­nos­ti z kup­ní smlou­vy (včet­ně obchod­ních podmínek).

2.4
Kupu­jící bere na vědomí, že uži­va­tel­ský účet nemusí být dos­tup­ný nepřetržitě, a to zejmé­na s ohle­dem na nut­nou údržbu hard­warového a soft­warového vybavení prodá­va­jícího, popř. nut­nou údržbu hard­warového a soft­warového vybavení třetích osob.

3.Uzavření kupní smlouvy

3.1
Webové rozhraní obchodu obsahu­je sez­nam zboží nabízeného prodá­va­jícím k prode­ji, a to včet­ně uve­dení cen jed­notlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uve­de­ny včet­ně daně z při­dané hod­no­ty. Nabíd­ka prode­je zboží a ceny toho­to zboží zůstá­va­jí v plat­nos­ti po dobu, kdy jsou zobra­zovány ve webovém rozhraní obchodu. Tím­to ustanovením není omezena možnost prodá­va­jícího uza­vřít kup­ní smlou­vu za indi­viduál­ně sjed­naných pod­mínek. Vešk­eré nabíd­ky prode­je zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezá­vazné a prodá­va­jící není povi­nen uza­vřít kup­ní smlou­vu ohled­ně toho­to zboží.

3.2
Pro objed­nání zboží vyplní kupu­jící objed­návkový for­mulář ve webovém rozhraní obchodu. Objed­návkový for­mulář obsahu­je zejmé­na infor­ma­ce o: objed­ná­vaném zboží (objed­ná­vané zboží „vloží“ kupu­jící do elek­tron­ick­ého nákup­ního košíku webového rozhraní obchodu) a způ­sobu úhrady kup­ní ceny zboží, (dále společně jen jako „objed­náv­ka“).

3.3
Před zasláním objed­návky prodá­va­jící­mu je kupu­jící­mu umožněno zkon­trolo­vat a měnit úda­je, které do objed­návky kupu­jící vložil, a to i s ohle­dem na možnost kupu­jícího zjišťo­vat a opravo­vat chy­by vzniklé při zadávání dat do objed­návky. Objed­návku odešle kupu­jící prodá­va­jící­mu kliknutím na tlačítko „Odes­lat objed­návku“. Úda­je uve­dené v objed­návce jsou prodá­va­jícím považovány za správné. Prodá­va­jící neprodleně po obdržení objed­návky toto obdržení kupu­jící­mu potvrdí elek­tron­ick­ou poš­tou, a to na adresu elek­tron­ické poš­ty kupu­jícího uve­de­nou v uži­va­tel­ském rozhraní či v objed­návce (dále jen „elek­tron­ická adresa kupujícího“).

3.4
Smlu­vní vztah mezi prodá­va­jícím a kupu­jícím vzniká při­jetím objed­návky (akcep­tací).

3.5
Kupu­jící bere na vědomí, že prodá­va­jící není povi­nen uza­vřít kup­ní smlou­vu, a to zejmé­na s osoba­mi, které dříve pod­stat­ným způ­sobem poruši­ly kup­ní smlou­vu (včet­ně obchod­ních podmínek).

3.6
Kupu­jící souh­lasí s použitím komu­nikačních prostřed­ků na dálku při uza­vírání kup­ní smlou­vy. Nák­la­dy vzniklé kupu­jící­mu při použití komu­nikačních prostřed­ků na dálku v sou­vis­losti s uza­vřením kup­ní smlou­vy (nák­la­dy na inter­ne­tové připo­jení, nák­la­dy na tele­fon­ní hov­ory) si hradí kupu­jící sám.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1
Cenu zboží může kupu­jící uhra­dit prodá­va­jící­mu pouze plateb­ním převodem.

4.2
Objed­náv­ka je považová­na za při­ja­tou ve chvíli, kdy je plat­ba přip­sá­na na účet Prodá­va­jícího. Od toho­to okamžiku je objed­náv­ka závazná pro obě smlu­vní strany. O zapla­cení bude Kupu­jící infor­mován a bude mu doruče­na fak­tu­ra elek­tron­ick­ou poš­tou na jím uve­dený email.

4.3
Na zák­ladě při­jaté objed­návky se kupu­jící­mu na jeho uži­va­tel­ském účtě objeví zak­oupený pro­dukt. Pro­dukt má for­mu PDF mater­iálů, video­prezen­tací, audio souborů a dalšího.

4.4
O tom, že je objed­náv­ka uza­vře­na, je Kupu­jící infor­mován e‑mailem.

4.5
Kupu­jící pro­dukt převezme otevřením a stažením prvních pro­duk­tů na svém uži­va­tel­ském účtě. Za právo­plat­né převzetí Pro­duk­tu Kupu­jícím je považováno první stažení Pro­duk­tu nebo doručení odkazu na přís­tupovou stránku pro­gra­mu (dále jen „Převzetí“)

4.6
Kupu­jící dále bere na vědomí, že Pro­dukt obsahu­je mater­iá­ly, na které se vztahu­je duševní vlast­nictví auto­ra. Vešk­eré mater­iá­ly jsou pro­to určené pouze jemu. Kupu­jící se zavazu­je nešířit dále tyto mater­iá­ly, a ani nes­dílet obdržené odkazy s ostat­ní­mi lid­mi. Kupu­jící se zavazu­je, že neb­ude kurz dále rozšiřo­vat a posky­to­vat mater­iá­ly třetím stranám. Neo­právněné šíření Pro­duk­tu třetí­mi strana­mi může mít právní dopady pro kupujícího.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1
Fir­ma za žád­ných pod­mínek nen­abízí vrá­cení peněz za pro­duk­ty nebo koupené služ­by. V momen­tě zapla­cení objed­návky se kupu­jící stává zákazníkem firmy a souh­lasí a při­jímá stanovené pod­mínky, rozumí tomu, že i když se coko­liv změní, je zavázán zaplatit za služ­by nebo pro­dukt zak­oupen v plné částce. Pokud zákazník koupil pro­dukt nebo službu na splátky, tak i přesto, že z jakéhoko­liv důvo­du chce z kup­ní smlou­vy odstoupit, ste­jně musí zaplatit všech­ny splátky podle pod­mínek, které byly stanovéné v momen­tě nákupu. Kupu­jící se zavazu­je tyto pod­mínky splnit bez výjimky.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1
Kupu­jící nabývá vlast­nictví ke zboží zapla­cením celé kup­ní ceny zboží.

8.2
Kupu­jící bere na vědomí, že pro­gramové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včet­ně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupu­jící se zavazu­je, že neb­ude vykoná­vat žád­nou čin­nost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neo­právněně zasa­ho­vat či neo­právněně užít pro­gramové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3
Kupu­jící není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu použí­vat mech­a­nis­my, pro­gramové vybavení nebo jiné pos­tupy, které by mohly mít neg­a­tivní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné uží­vat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostat­ních zákazníků prodá­va­jícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4
Kupu­jící bere na vědomí, že prodá­va­jící nenese odpověd­nost za chy­by vzniklé v důsled­ku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsled­ku užití webové stránky v roz­poru s jejich určením.

8.5
Prodá­va­jící si vyhrazu­je prá­vo tuto doho­du změnit a uprav­it obsah pro­gramů nebo služeb (mod­u­ly, mater­iá­ly, hov­ory a další) nebo jinak změnit pro­gram – služ­by a podmínky.

8.6
Výsled­ky pro­gra­mu nebo služ­by, z Obsahu a Mater­iálů nej­sou nijak zaruče­ny. Jsou dány mno­ha okolnostmi.

8.7
Kli­en­ti Pro­gramů Petry Fren­zelové jsou srozuměni s tím, že jsou zod­pověd­ní za své etické a pro­fe­sionál­ní jed­nání. Pokud tomu tak není a jejich jed­nání je neak­cep­to­vatel­né ani po upo­zornění, Petra Fren­zelová si vyhrazu­je prá­vo zrušit jejich účast v Programu.

8.8
Kupu­jící bere na vědomí, že pro­gramy jsou plným závazkem bez možnos­ti stornování nebo vrá­cení inves­tice. Tím­to se kupu­jící zavazu­je zaplatit plnou částku pro­gra­mu, jak je dohod­nu­to. Prodá­va­jící má prá­vo ti příst­up do pro­gramů omez­it nebo napros­to zrušit do doby než jsou plat­by dorovnané.

9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

9.1
Kupu­jící souh­lasí se zpra­cov­áním těch­to svých osob­ních úda­jů: jméno a příj­mení, adresa bydliště, iden­ti­fikační čís­lo, daňové iden­ti­fikační čís­lo, adresa elek­tron­ické poš­ty, tele­fon­ní čís­lo, uži­va­tel­ské infor­ma­ce o jeho chování ve webovém rozhraní, nas­tavení využí­vaných pro­gramů, chování na inter­ne­tu a tzv. cook­ies (dále společně vše jen jako „osob­ní úda­je“) a to k mar­ketingovým a obchod­ním účelům prode­jce a třetích osob.

9.2
Kupu­jící souh­lasí se zpra­cov­áním osob­ních úda­jů prodá­va­jícím, a to pro úče­ly real­izace práv a povin­nos­tí z kup­ní smlou­vy a pro úče­ly zasílání infor­ma­cí a obchod­ních sdělení prodá­va­jící­mu. Zpra­cov­áním osob­ních úda­jů kupu­jícího může prodá­va­jící pověřit třetí osobu, jakož­to zpra­co­v­atele. Kromě osob dopravu­jících zboží neb­u­dou osob­ní úda­je prodá­va­jícím bez před­chozího souh­la­su kupu­jícího předávány třetí osobě.

9.3
Kupu­jící bere na vědomí, že je povi­nen své osob­ní úda­je (při reg­is­traci na webové stránce, ve svém uži­va­tel­ském účtu, při objed­návce prove­dené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a prav­di­vě a že je povi­nen bez zbytečného odkladu infor­mo­vat prodá­va­jícího o změně ve svých osob­ních údajích.

9.4
Osob­ní úda­je budou zpra­cov­ávány po dobu neurči­tou. Osob­ní úda­je budou zpra­cov­ávány v elek­tron­ické podobě autom­a­ti­zo­vaným způ­sobem nebo v tištěné podobě neau­tom­a­ti­zo­vaným způsobem.

9.5
Kupu­jící potvrzu­je, že poskyt­nuté osob­ní úda­je jsou přes­né a že byl poučen o tom, že se jed­ná o dobro­vol­né poskyt­nutí osob­ních úda­jů. Kupu­jící prohlašu­je, že byl poučen o tom, že souh­las se zpra­cov­áním osob­ních úda­jů může ve vztahu k prodá­va­jící­mu odvolat písem­ným ozná­mením doručeným na adresu prodávajícího.

9.6
Požádá-li kupu­jící o infor­ma­ci o zpra­cov­ání svých osob­ních úda­jů, je mu prodá­va­jící povi­nen tuto infor­ma­ci poskyt­nout. Prodá­va­jící má prá­vo za poskyt­nutí infor­ma­ce podle před­chozí věty požadovat přiměře­nou úhradu nepřevyšu­jící nák­la­dy nezbyt­né na poskyt­nutí informace.

9.7
Kupu­jící souh­lasí se zasíláním infor­ma­cí sou­vise­jících se zbožím, služba­mi nebo pod­nikem prodá­va­jícího na elek­tron­ick­ou adresu kupu­jícího a dále souh­lasí se zasíláním obchod­ních sdělení prodá­va­jícím na elek­tron­ick­ou adresu kupujícího.

9.8
Působ­nost dozorového a dohle­dového úřadu pro oblast ochrany osob­ních úda­jů vykonává Úřad pro ochranu osob­ních úda­jů se sídlem v Praze, na který se může kupu­jící obrátit při porušení ochrany jeho osob­ních úda­jů prodávajícím.

10. Závěrečná ustanovení

10.1
Neb­ude-li dohod­nu­to jinak, vešk­erá kore­spon­dence sou­vise­jící s kup­ní smlou­vou musí být druhé smlu­vní straně doruče­na písem­ně, a to elek­tron­ick­ou poš­tou, osob­ně nebo doporučeně prostřed­nictvím provo­zo­vatele poš­tovních služeb (dle vol­by odesílatele). Odstoupení od smlou­vy musí být doručeno prodá­va­jící­mu písem­ně v listin­né podobě. Kupu­jící­mu je doručováno na adresu elek­tron­ické poš­ty uve­de­nou v jeho uži­va­tel­ském účtu.

10.2
Pokud vztah sou­vise­jící s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kup­ní smlou­vou obsahu­je mez­inárod­ní (zahraniční) prvek, pak strany sjed­ná­va­jí, že vztah se řídí českým právem. Tím­to nej­sou dotče­na prá­va spotřebitele vyplý­va­jící z obec­ně závazných právních předpisů.

10.3
Je-li něk­teré ustanovení obchod­ních pod­mínek neplat­né nebo neúčin­né, nebo se takovým stane, namís­to neplat­ných ustanovení nas­toupí ustanovení, jehož smysl se neplat­né­mu ustanovení co nejvíce při­b­ližu­je. Neplat­nos­tí nebo neúčin­nos­tí jed­no­ho ustanovení není dotknutá plat­nost ostat­ních ustanovení. Změny a doplňky kup­ní smlou­vy či obchod­ních pod­mínek vyžadu­jí písem­nou formu.

10.4
Kon­tak­t­ní úda­je prodá­va­jícího: petra@petrafrenz.cz

10.5
Tyto obchod­ní pod­mínky nabý­va­jí účin­nos­ti dnem 24. 01. 2023