Zásady ochrany osobních údajů

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřu­jete mi své osob­ní úda­je. Já zod­povídám za jejich ochranu a zabezpečení. Sez­namte se, prosím, s ochra­nou osob­ních úda­jů, zásada­mi a právy, které máte v sou­vis­losti s GDPR (Nařízení o ochraně osob­ních údajů).

Kdo je správce?

Jsem Petra Fren­zelová, IČ 02293862, se sídlem Spo­jo­vací 3316/4, Jablonec nad Nisou, a provozu­ji webovou stránku www.petrafrenz.cz. Vaše osob­ní úda­je zpra­cov­ávám jako správce, tj. urču­ji, jak budou osob­ní úda­je zpra­cov­ávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám pří­pad­né další zpra­co­v­atele, kteří mi se zpra­cov­áním budou pomáhat.

Kon­tak­t­ní údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpra­cov­ání obrátit, můžete mě kon­tak­to­vat na tel. Čísle +420 724 029 138 nebo na e‑mail: p.frenzelova@gmail.com.

Prohlašu­ji,

že jako správce vašich osob­ních úda­jů splňu­ji vešk­eré zákon­né povin­nos­ti vyžadované plat­nou leg Rozsah osob­ních úda­jů a úče­ly zpra­cov­ání zpra­cov­ávám osob­ní úda­je, které mi svěříte sami, a to z násle­du­jících důvodů (pro naplnění těch­to účelů):

● posky­tování služeb,

plnění smlou­vy vaše osob­ní úda­je v rozsahu: e‑mail, jméno a příj­mení nezbyt­ně potře­bu­ji k plnění smlou­vy (např. zaslání přís­tupů do aplikace, zasílání online kurzu, atd, dodání zboží.

● vedení účetnictví

Jste-li zákazníky, vaše osob­ní úda­je (fak­tu­rační úda­je) nezbyt­ně potře­bu­ji, abych vyhověla zákon­né povin­nos­ti pro vys­tavování a evi­den­ci daňových dokladů.

● mar­ket­ing – zasílání newsletterů

Vaše osob­ní úda­je (e‑mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e‑mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využívám za účelem přímého mar­ketingu – zasílání obchod­ních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, činím tak z oprávněného záj­mu, neboť důvod­ně před­pok­ládám, že vás mé novinky zají­ma­jí, a to po dobu 5 let od posled­ní objed­návky. Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslet­tery jen na zák­ladě vaše­ho souh­la­su, po dobu 10 let od udělení. V obou pří­padech můžete ten­to souh­las odvolat použitím odhlašo­vacího odkazu v každém zaslaném e‑mailu.

● pokročilý mar­ket­ing na zák­ladě souhlasu

Pouze na zák­ladě vaše­ho souh­la­su vám mohu zasílat také inspiru­jící nabíd­ky třetích osob nebo využít e‑mailovou adresu např. pro remar­ket­ing a cílení reklamy na Face­booku, a to po dobu 10 let od udělení souh­la­su. Ten lze samozře­jmě kdykoli odvolat prostřed­nictvím mých kon­tak­t­ních údajů.

● fotografická doku­men­tace – živé akce např. Kurzy, sem­i­náře. S vašim vysloveným souh­lasem pub­liku­ji fotografie mnou či třetí osobou pořízené na sociál­ních sítích (Face­book, Insta­gram) a pří­pad­ně webové stránce. Na každé akci máte možnost vyslovit nesouh­las se zveře­jněním svých fotografií a to i písem­nou for­mou. Svůj souh­las se zveře­jněním fotografií můžete kdyko­liv odvolat prostřed­nictvím mých kon­tak­t­ních údajů.

Vaše osob­ní úda­je si ponechávám po dobu běhu prom­lčecích lhůt, pokud zákon nes­tanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrét­ních pří­padech neuved­la jinak.

Cook­ies

Při procházení mých webových stránek zaz­na­menávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cook­ies pro měření návštěvnos­ti webu a přizpů­sobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám můžu nabíd­nout ještě lep­ší služby.

Cook­ies pro cílení reklamy budou zpra­cov­ávány jen na zák­ladě vaše­ho souh­la­su. Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neu­možňu­je sbírání osob­ních úda­jů. Používání cook­ies můžete na svém počí­tači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osob­ních údajů

Chráním osob­ní úda­je v max­imál­ní možné míře pomocí mod­erních tech­nologií, které odpoví­da­jí stup­ni tech­nick­ého rozvo­je. Chráním je jako kdy­by byly mé vlast­ní. Při­jala jsem a udržu­ji vešk­erá možná (aktuál­ně známá) tech­nická a orga­ni­za­ční opatření, která zamezu­jí zneužití, poškození nebo zničení vašich osob­ních údajů.

Předání osob­ních úda­jů třetím osobám

K vašim osob­ním úda­jům mají příst­up moji/naši zaměst­nan­ci a spolupra­cov­ní­ci. Pro zajištění konkrét­ních zpra­co­v­a­tel­ských oper­ací, které nedokáži zajis­tit vlast­ní­mi sil­a­mi, využívám služeb a aplikací zpra­co­v­atelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpra­cov­ání se spe­cial­izu­jí. Jsou to posky­to­vatelé násle­du­jících plat­forem:  Smart­Selling a.s. (SmartEmail­ing, MioWeb) Face­book, Google, Sim­pleshop, Fakturovač.

Je možné, že se v budouc­nu rozhod­nu využít další aplikace či zpra­co­v­atele, pro usnad­nění a zkval­it­nění zpra­cov­ání. Slibu­ji vám však, že v takovém pří­padě při výběru, budu na zpra­co­v­atele klást min­imál­ně ste­jné nároky na zabezpečení a kval­i­tu zpra­cov­ání jako na sebe. Předávání dat mimo Evrop­sk­ou unii Vešk­eré zpra­cov­ání osob­ních úda­jů bude prováděno na území EU.

Vaše prá­va v sou­vis­losti s ochra­nou osob­ních údajů

V sou­vis­losti s ochra­nou osob­ních úda­jů máte řadu práv. Pokud budete chtít něk­terého z těch­to práv využít, prosím, kon­tak­tu­jte mě prostřed­nictvím e‑mailu: p.frenzelova@gmail.com. Máte prá­vo na infor­ma­ce, které je plněno již touto infor­mační stránk­ou se zásada­mi zpra­cov­ání osob­ních úda­jů. Díky právu na příst­up mě můžete kdykoli vyz­vat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osob­ní úda­je zpra­cov­ávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osob­ní úda­je neak­tuál­ní nebo neú­plné, máte prá­vo na doplnění a změnu osob­ních úda­jů. Prá­vo na omezení zpra­cov­ání můžete využít, pokud se dom­níváte, že zpra­cov­ávám vaše nepřes­né úda­je, dom­níváte se, že provádím zpra­cov­ání nezákon­ně, ale nechcete všech­ny úda­je smazat nebo pokud jste vznesl námitku pro­ti zpracování.

Omez­it můžete rozsah osob­ních úda­jů nebo účelů zpra­cov­ání. (Např. odhlášením z newslet­teru omezu­jete účel zpra­cov­ání pro zasílání obchod­ních sdělení.)

Prá­vo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osob­ní úda­je vzít a přenést k něko­mu jiné­mu, budu pos­tupo­vat ste­jně jako při využití prá­va na příst­up – jen s tím rozdílem, že vám infor­ma­ce pošlu ve stro­jově čitel­né podobě. Tady potře­bu­ji ale­spoň 40 dní.

Prá­vo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je prá­vo na výmaz (být zapomenut). Nech­ci na vás zapome­nout, ale pokud si to budete přát, máte na to prá­vo. V takovém pří­padě vymažu vešk­eré vaše osob­ní úda­je od sebe/ ze svého sys­té­mu i ze sys­té­mu všech dílčích zpra­co­v­atelů a záloh. Na zajištění prá­va na výmaz potře­bu­ji 40 dní.

V něk­terých pří­padech jsem vázá­na zákon­nou povin­nos­tí, a např. musím evi­dovat vys­tavené daňové dok­la­dy po lhů­tu stanove­nou zákonem. V tom­to pří­padě tedy smažu všech­ny takové osob­ní úda­je, které nej­sou vázány jiným zákonem.

O dokončení výmazu vás budu infor­mo­vat na e‑mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osob­ních údajů

Pokud máte poc­it, že s vaši­mi úda­ji nezacházím v souladu se zákonem, máte prá­vo se se svou stížnos­tí kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osob­ních úda­jů. Budu ráda pokud nejprve budete o tom­to podezření infor­mo­vat mě, abych s tím mohla něco udělat a pří­pad­né pochy­bení napravit.

Odhlášení ze zasílání newslet­terů a obchod­ních sdělení

E‑maily s inspirací, články či pro­duk­ty a služba­mi vám zasílám jste-li můj zákazník na zák­ladě mého oprávněného záj­mu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na zák­ladě vaše­ho souh­la­su. V obou pří­padech můžete ukončit odběr mých e‑mailů stisknutím odhlašo­vacího odkazu v každém zaslaném e‑mailu.

Mlčen­livost

Dovolu­ji si Vás ujis­tit, že naši zaměst­nan­ci i spolupra­cov­ní­ci, kteří budou zpra­cov­á­vat Vaše osob­ní úda­je, jsou povin­ni zachová­vat mlčen­livost o osob­ních úda­jích a o bezpečnos­t­ních opatřeních, jejichž zveře­jnění by ohrozi­lo zabezpečení Vašich osob­ních úda­jů. Tato mlčen­livost přit­om trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vaše­ho souh­la­su neb­u­dou vaše osob­ní úda­je vydány žád­né jiné třetí straně.

Tyto zásady zpra­cov­ání osob­ních úda­jů platí od 8.8.2022