Sebeláska

4 týdenní prožitkový kurz

Sebelás­ka není jen slo­vo, je to brá­na k živ­o­tu, po kterém toužíš!

Neváhej a vstup do transformačního online kurzu Sebelásky už nyní.

Kurz bude dos­tup­ný od říj­na, ale již teď můžeš naskočit.

 

Petra Fren­zelová

Sebeláska

4 týdenní prožitkový kurz

Sebeláska není jen slovo, je to brána k životu, po kterém toužíš!

Neváhej a vstup do transformačního online kurzu Sebelásky už nyní.

Kurz bude dos­tup­ný od říj­na, ale již teď můžeš naskočit.

Dovol si žít spoko­jený a naplněný živ­ot v sebelásce.

Co se v kurzu Sebelásky naučíš?

Cítit se milovaná a v bezpečí

Objevíš své touhy a znovu se spo­jíš se svým srdcem.

Být spokojená sama se sebou

Znovu pocítíš vlast­ní hod­no­tu i ztra­ce­nou sebedůvěru.

Vnímat své tělo a emoce

Napo­jíš se na své tělo a necháš své emoce proudit.

Posilovat svou sebelásku krok za krokem

Naučím tě, jak si sebelásku budovat pos­tup­ně, snad­no a navždy.

Proč posilovat sebelásku?

Možná ti už něk­do řekl, že je dobré milo­vat sama sebe, ale ty pořád nevíš, jak na to.

Chceš zlepšit své vztahy, svůj živ­ot, své prožívání živ­ota, ale něco pořád někde drhne.

Chceš být laskavá k sobě i k ostat­ním, ale obje­vu­jí se stra­chy, emoce, různá přesvědčení, která říka­jí, že se to nesmí.

Zakazu­ješ si žít živ­ot podle sebe, pro­tože ostat­ní jsou na prvním místě.

Máš poc­it, že to musíš nějak dok­lepat, a že to vlast­ně vydržíš, jen aby byl klid.

Chceš se vyvázat z destrukce, ale vždy se něco pokazí.

 

NIC NENÍ ŠPATNĚ, JEN TĚ MOŽNÁ OVLIVŇUJÍ PROGRAMY, KTERÉ NEJSOU TVOJE.

Nebo možná jen chceš dát pros­tor sobě a více pod­pořit svo­ji sebelásku.

Obje­vit nové možnos­ti na ces­tě k sobě.

4 týd­ny jen pro tebe a tvou sebelásku

Čekají tě 4 týdny se 4 tématy

Láska a bezpečí

Uvol­níme vešk­erá přesvědčení týka­jící se lásky, sebelásky.

Zbouráme hrad­by naše­ho srdce.

Pocítíme bezpod­míneč­nou lásku.

Spojení se sebou a se svým tělem

Necháme ode­jít poc­i­ty, které sou­visí s tvo­jí krá­sou, s tvým tělem. 

Uvol­níme zasek­lé emoce a nechám tě dosed­nou do tvého těla.

Klid a sebe-důvěra

Propo­jím tě s tvým srd­cem, aktivu­jeme tvůj vnitřní klid a předám ti poc­it harmonie.

Aktivu­je se tvá důvěra v sebe. 

Odvaha růst

Aktivu­jeme tvůj růst.

Uvol­níme přesvědčení, která ti brání být odvážná.

 

 

Co o mně říkají mé klientky?

Péťa mě jem­ně proved­la oblast­mi, které mě trápí, ve kterých se necítím kom­fort­ně, a sice to jsou oblasti mých stra­chů, obav, odpověd­nos­ti a popírání své síly. Během léčení jsem vní­mala uvol­nění, klid. Bylo to celé příjemné.

– Bára

Přek­va­pi­la mě jednodu­chost a přit­om hloub­ka metody. Cíti­la jsem se vel­mi dobře, chvíle­mi mi běhal mráz po zádech, pak přišla lehkost a pří­valu energie. Tři slo­va, která jsem citíia při setkáni — Hluboké, uvolňu­jící, peču­jící. Určitě bych setkání doporuči­la všem, kteří chtějí najít příčinu svých lim­i­tu­jícím přesvědčení a bloků. 

- Kat­ka Teplá

Cítíš, že se nejdřív musíš postarat o ostat­ní a až poté o sebe?

Máš poc­it, že nemůžeš být sama sebou?

Větši­na z nás si nese nas­tavení a bloky, které nám nes­louží. Pod Petřiným vedením, je ale můžete s lehkostí odložit. Petra má neskutečný dar. U člově­ka vyvolá důvěru. S vlíd­nos­tí jej navede na tu správ­nou cestu.

U Petry jsem byla na Thé­ta léčení a již po pár hod­inách jsem si mohla ověřit, že oprav­du pomoh­lo. Ve stre­su­jící situaci, kdy by se mi jinak vyprav­il adren­a­lin a zatočil svět, jsem dokáza­la zacho­vat klid­nou hlavu. Jsem celkově klid­nější a vyrov­nanější a to díky Petře a její péči.

Čas­to pro mě bylo výzvou být v novém prostředí s nový­mi lid­mi. Po Thé­ta léčení mi tyto situ­ace již neděla­jí takový prob­lém. Cítím se více sebevědomá. 

- Míňa Čampulková

Jak kurz Sebelásky probíhá?

Kurz začíná hned po zaplacení, jdi svým tempem nebo se i vracej zpět

Každý týden obdržíš na e‑mail vše potřebné a na konci kurzu kompletní shrnující přehled s odkazy

Budeš mít k dispozici video, texty i účinnou uvolňující — čistící meditaci vedenou metodou Theta healing

Tvou cestu k sebelásce podpoří playlist s hudbou ve Spotify na míru k danému tématu

Součástí jsou akční kroky, díky nimž uvedeš všechny změny do praxe snadno a rychle

Každý týden ti připravím světelnou aktivaci — afirmaci, která bude tvým průvodcem 

Řekni ANO sama sobě a odhal skrytý potenciál své ženskosti a spirituality!

Umění sebelásky ti změní život 

sebeláska jako tvoje kotva v životě

chceš plně zářit a být magnetická

uvolnění všeho, co již nepotřebuješ

vnímáš a miluješ samu sebe i svoje tělo v každé buňce svého těla

cítíš, že přichází změna a potřebuješ energetickou podporu

chceš zlepšit vztah sama se sebou i s ostatními

Učiň sebeláskový krok na ces­tě do zářivější a vyšší verze Tebe samé.

Na co se často ptáte

Jak to probíhá?

Po zapla­cení kurzu dostaneš e‑mail na 1. týden ces­ty k sebelásce. Začátek tvého týdne je den zapla­cení, ale je to plně na tobě, kdy začneš. 

Co všechno kurz obsahuje?

V e‑mailu dostaneš celou náplň týdne na daný týden. Daný týden vždy obsahu­je úvod­ní video, med­itaci s uvol­něním, akční kroky, hudeb­ní playlist na Spo­ti­fy a světel­nou akti­vaci. Ten­to kurz je bez mé osob­ní pod­pory, ale věř, že ti předávám vše, co potřebuješ.

Jak dlouho budu mít přístup ke kurzu?

Příst­up ke kurzu budeš mít min­imál­ně 5 let.

Potřebuji ještě něco ke kurzu?

Pokud uvažu­ješ o tom­to kurzu, dovol si na chvilku zas­tavit. Dáváš tím pros­tor hlavně sama sobě a může to být pro tebe vel­mi inten­zivní, pokud si to dovolíš. Kou­z­lo toho­to kurzu je tvé vědomé rozhod­nutí, věno­vat si čas pro sebe. Nevadí, že to bude chvil­ka, ale čím více dáš pri­or­itu sobě, tím více se to ukáže i navenek. 

Doporuču­ji v průběhu pít hod­ně vody, která pomáhá k uvol­nění a regen­eraci těla a tvých buněk.

Pokud tělo pročistíš půstem, zelený­mi potrav­ina­mi nebo šťá­va­mi, bude to skvělé, ale není to nutné. 

Můžeš také odle­hčit stravu a více se nal­a­dit na tělo, jaké potraviny potřebuje. 

Kurz bude spuštěn v říjnu.