Petra Frenzelová

Sebeláskové skupinové setkání

Sebelás­ka v oprav­dové hloubce.
Unikát­ní sebelásková skupina, kde tě prově­du metodou Theta healing.

 

Petra Fren­zelová

Sebeláskové skupinové setkání

Sebelás­ka v oprav­dové hloubce.

Unikát­ní sebelásková skupina, kde tě prově­du metodou Theta healing.

 

Přála by sis být sama sobě podporou a stoupnout si do své ženské síly?

Tato skupina je pro tebe vhod­ná, pokud cítíš, že:

chceš upevnit svoje hranice

chceš naplno prožívat bezpodmínečnou lásku

chceš vnímat a milovat samu sebe i svoje tělo v každé buňce svého těla

chceš plně zářit a být magnetická

cítíš, že přichází změna a potřebuješ energetickou podporu

Čím více si dovolíš jít do hloubky, tím více budeš schop­ná vyrůst do své nejlepší verze ženy, která má v sebe důvěru a zná svou hod­no­tu. Zná své dary i tal­en­ty a je zdro­jem lásky nejen pro sebe, ale i pro ostatní.

Jak budeme pracovat?

Zarezervuj si své místo v rezervačním formuláři

Data skupin najdeš v rez­er­vačním sys­té­mu. Pokud není datum, napiš mi.

Potvrzení platby a rezervace

V okamžiku uskutečnění plat­by je rez­er­vace potvrzena e‑mailem.

Sejdeme se online

Ve smlu­vený čas se sejdeme online na ZOOMu.

Čas pro tebe

V krátké med­itaci se na sebe napo­jíme tak, aby­chom společně mohli jít do hloubky.

Co o sebeláskových setkáních říkají mí klienti?

Péťa mě jem­ně proved­la oblast­mi, které mě trápí, ve kterých se necítím kom­fort­ně, a sice to jsou oblasti mých stra­chů, obav, odpověd­nos­ti a popírání své síly. Během léčení jsem vní­mala uvol­nění, klid. Bylo to celé příjemné.

– Bára

Přek­va­pi­la mě jednodu­chost a přit­om hloub­ka metody. Cíti­la jsem se vel­mi dobře, chvíle­mi mi běhal mráz po zádech, pak přišla lehkost a pří­valu energie. Tři slo­va, která jsem citíia při setkáni — Hluboké, uvolňu­jící, peču­jící. Určitě bych setkání doporuči­la všem, kteří chtějí najít příčinu svých lim­i­tu­jícím přesvědčení a bloků. 

- Kat­ka Teplá

Cítíš, že se nejdřív musíš postarat o ostat­ní a až poté o sebe?

Máš poc­it, že nemůžeš být sama sebou?

Větši­na z nás si nese nas­tavení a bloky, které nám nes­louží. Pod Petřiným vedením, je ale můžete s lehkostí odložit. Petra má neskutečný dar. U člově­ka vyvolá důvěru. S vlíd­nos­tí jej navede na tu správ­nou cestu.

U Petry jsem byla na Thé­ta léčení a již po pár hod­inách jsem si mohla ověřit, že oprav­du pomoh­lo. Ve stre­su­jící situaci, kdy by se mi jinak vyprav­il adren­a­lin a zatočil svět, jsem dokáza­la zacho­vat klid­nou hlavu. Jsem celkově klid­nější a vyrov­nanější a to díky Petře a její péči.

Čas­to pro mě bylo výzvou být v novém prostředí s nový­mi lid­mi. Po Thé­ta léčení mi tyto situ­ace již neděla­jí takový prob­lém. Cítím se více sebevědomá. 

- Míňa Čampulková

Jak vypadá tvůj plný potenciál?

Víš, jaký je to pocit, mít plně k dispozici bezpodmínečnou lásku.

Znáš definici ženské síly, dokážeš říkat Ano sobě a laskavě si nastavuješ hranice.

Rozhoduješ na základě svých potřeb a pocitů.

Dokážeš se na každou situaci dvat z nadhledu a jen tak něco tě nevyvede z tvého klidu.

Jemně nasloucháš své intuici a víš, že jsi tady a teď správně.

Učiň sebeláskový krok na ces­tě do zářivější a vyšší verze Tebe samé.

Držím pro tebe prostor, kde si ukotvíš:

Svou ženskou sílu

a své žen­ství, jako jedinečný dar.

Spokojený vztah sama se sebou

Uvě­domíš si svou sebe­hod­no­tu a sebedůvěru.

Přijetí a naslouchání svému tělu

Napo­jíš se na své emoce.

Vizi toho, kam směřuješ

a nas­tavíš si lásky­plné hranice.

Na co se často ptáte

Jaké si mám vytvořit prostředí?

Hod­ně záleží, co od skupinového setkání očekáváš. Pokud nechceš komu­niko­vat nevadí. Můžeš si sta­ho­vat ze setkání co potře­bu­ješ. Jed­iné co je potře­ba, je mít zap­nutou kameru, aby­chom vytvořili bezpečný pros­tor. Vše se nese v pří­jem­né energii, takže je vel­mi lehké se uvolnit. 

Kolik toho stihneme?

Toto je vel­mi indi­viduál­ní. Záleží na témat­e­ch, které budeme řešit. Jed­no je jisté, toto je čas pro tebe. Načer­páš klid, poho­du i bezpod­míneč­nou lásku. To je zák­lad každého setkání. 

Jsem introvert. Budu se na skupinovém setkání cítit pohodlně?

Hod­ně záleží, co od skupinového setkání očekáváš. Pokud nechceš komu­niko­vat nevadí. Můžeš si sta­ho­vat ze setkání co potře­bu­ješ. Jed­iné co je potře­ba, je mít zap­nutou kameru, aby­chom vytvořili bezpečný pros­tor. Vše se nese v pří­jem­né energii, takže je vel­mi lehké se uvolnit. 

Potřebuji ještě něco vědět k sezení?

Před i po sezení doporuču­ji pít hod­ně čisté vody, odle­hčit stravu a skvělé je i detoxiko­vat organ­is­mus tře­ba pomocí zelených potravin.

Řekni ANO ces­tě rozkvě­tu svého plného poten­ciálu žen­skosti a otevření svého srdce.

Zarezervujte si svůj termín zde: