Petra Fren­zelová

VIP péče

Čas jen pro tebe a tvo­je změny. Prove­du tě akční­mi kroky, budu ti nablízku, když budeš potře­bo­vat pomo­ci či poradit. 

Petra Fren­zelová

VIP péče

Čas jen pro tebe a tvo­je změny. Prove­du tě akční­mi kroky, budu ti nablízku, když budeš potře­bo­vat pomo­ci či poradit. 

Přes­ně tobě na míru

Měsíční individuální podpora

Pokud procházíš těžším obdobím, máš vysoký ener­get­ický výdej v situaci v které jsi a hodi­lo by se ti mít něko­ho o koho se můžeš opřít. V pra­cov­ním i osob­ním živ­otě pro­jdeme všech­ny poc­i­ty, které se objeví. Uvol­níme emoce, které chtějí uvol­nit a dodáme poc­i­ty, bezpečí, klidu, důvěry. 

VIP péče - Petra Frenzel

Vytvořím pro tebe bezpečný prostor.

VIP péče - Petra Frenzel

Nastavíme akční a vědomé kroky k výsledku, který společně vytvoříme.

VIP péče - Petra Frenzel

Uvolníme společně pocity, emoce, přesvědčení. 

VIP péče - Petra Frenzel

Budu zde jako vrba i poradce.

Přes­ně tak, jak budeš potřebovat.

VIP péče - Petra Frenzel

Dostaneš playlist na Spotify na míru, aby se zapojilo i tělo.

VIP péče - Petra Frenzel

Součástí jsou také mé meditace, které můžeš využít. 

Jak to funguje?

Napiš mi nebo si domluv konzultaci zdarma

Probereme, zda je pro­gram pro vás vhod­ný a dom­lu­víme si ter­míny, kdy se sejdeme.

Potvrzení platby a rezervace

V okamžiku uskutečnění vaší plat­by je rez­er­vace potvrzena a na váš email dorazí potvrzení.

Měsíc pro tebe

Dostaneš 4 x pod­poru s Theta heal­ing metodou plus budu přes den k dis­pozi­ci na mes­sen­geru pomocí hlasových zpráv. Můžeš se mi tedy svěřit s čímko­liv, kdyko­liv po dobu 30 dní. 

Co o VIP péči říkají mí klienti?

Za tu dobu, co se známe mi v mno­hém, co se týče mar­ketingu a sítí poradi­la, dala jas­nej, jednoduchej, prak­tick­ej návod a impulz, že je ve mně víc, že si to můžu v klidu dovolit. Dala mi rady, tipy, infor­ma­ce, moti­vaci a vždy zpět­nou vazbu, která má opro­ti jiným smysl, kostru, hlavu a patu a přede­vším je přes­ně šitá na míru mě jako individualitě.

Petra se prostě vyzná. Je vidět, že ten­to obor vys­tu­dovala, neplácá nes­mys­ly, nevymýšlí si a nestřílí od boku. Hlavně to od ní vše pobírám i pro­to, že to podá lehkým a jednoduchým způ­sobem. Nemám ráda totiž žad­ný větší složitosti.

Ano, někdy když mi radí dobře tak si jedu svou, ale trpělivě čeká, až si na to při­j­du zcela sama a nezasahuje.

Domini­ka