Jsme to, co si myslíme

Jsme to, co si myslíme

Najdi životní rovnováhu a štěstí

U mě najdeš převážně živ­el vody. To zna­mená, že dost dobře rozumím emocím a dokážu se podí­vat do hloubky.

Pochopi­la jsem, že pokud odstraním bolest ve svém těle, kter­ou způ­sobu­jí zaseknuté emoce a přesvědčení, tak se stanu jiným člověkem. Je to jako vyměnit myšlení a celé DNA.

Osob­ní­mu rozvo­ji se vědomě věnu­ji již 10 let. Pod­nikání a svo­bodě v živ­otě 15 let. Neustále se vzdělávám, poznávám a nacházím nejrůznější ces­ty, které ti ukážu.

Prove­du tě touto změ­nou, kter­ou jsem prošla i já sama. Moc dobře ti totiž rozumím. Vím, jaké to je žít s trau­maty a přesvědčeními.

Nemáme dost peněz, jsi tlustá, nikdy z tebe nic neb­ude, jsi divná… to je jen pár přesvědčení, které čas­to slýcháme a převezmeme je za své. Celý živ­ot pak žijeme dle toho. 

Jsem Petra — Theta Healer

Vyšla­pala jsem trni­tou ces­tu ke své­mu rozvo­ji, abych mohla předá­vat dál vše, co jsem se nauči­la. Reál­né zkušenos­ti mi dáva­jí skvělou příležitost se ponořit do hloubky a odstran­it vše, co už jsme připraveni propustit.

Petra Frenzel - theta healer
Kakaový rituál

Co u mě najdete?

Bezpečný prostor

Harmonie

Manifestace

Reálné zkušenosti

Proč & Jak?

Trans­for­ma­ci se nevy­h­neme. Celý živ­ot se učíme přes­ně to, co potře­bu­jeme. Děláme to vědomě i nevě­domě. Pokud najdeme způ­sob, který nám pomůže pocho­pit naši ces­tu, stane se tato ces­ta pří­jem­nější. Dokážeme si ustát svo­je hran­ice a být sebevě­domější a jistější. Vel­mi se toho změní. Záleží jen na tom, jestli oprav­du chceš.

Vyzk­oušej ener­get­ické čištění a vez­mi si konečně zod­pověd­nost za svůj živ­ot zpět. Ráda tě tím prove­du, pro tebe nejlepším způsobem.

Theta Healing Basic DNA Petra Frenzelová
Theta Healing Advanced DNA Petra Frenzelová
Theta Healing Dig Deeper Petra Frenzelová
Theta Healing You and the Creator Petra Frenzel
Theta Healing Manifesting and Abundance Petra Frenzel
Petra Frenzelová Emoční Kód