Novol­uní nám při­nes­lo mno­ho různých otázek k zamyšlení. Téma­ta mohla být různá, dle potře­by naše­ho růs­tu. Vytáh­la jsem tedy kar­tu z Karet svět­la, aby nám prosvětlila naši cestu. 

O čem je tato karta?

Ses­ter­st­vo růže

Krása a odd­anost. Kněž­ka. Mys­tič­ka. Učitelka.

Ses­ter­st­vo růže je rodová lin­ie kněžek a mys­tiček, které zasvěti­ly svůj živ­ot službě lid­stvu, aby šíři­ly pově­domí o kráse. Růže před­stavu­je srd­ce a posvát­nou geometrii života.

Tato kar­ta nám říká, že kolem nás je mno­ho krásy. Ces­ta krásy nás vede k její­mu vnímání, vytváření a prožívání. Krása je všude kolem nás, všíme­jte si přírody a naslouchejte šepotům Matky Země.

Jste vyzýváni, abyste více pobý­vali v přírodě, neboť tam jsou ukry­tá pradávná tajemství. 

Poselství

Ke kráse také můžeme přis­pět svým vlast­ním vyza­řováním či tím, co děláme. Může to být prostřed­nictvím vašich vlast­ních výtvorů nebo také stylem oblékání. Pokaždé, když věnu­jete čas vytváření krásy, přis­píváte k větší har­monii plan­e­ty a celkově v kolek­tivních vibracích. 

Obklopte se krá­sou a vytváře­jte krá­su všude, kam půjdete. 

Světel­ná aktivace

Vím, jaký je to poc­it uvol­nit se do své krásy. Je pro mě napros­to přirozené se obklopo­vat krá­sou a krá­su také vytvářet. Uvolňu­ji vešk­erá přesvědčení ohled­ně své krásy.

 

Vědomá práce, kter­ou vám při sezení s metodou THETA HEALING přináším, zna­mená klid­nější živ­ot a více ŽIVOTNÍ ENERGIE v osob­ním i pro­fes­ním konání. Není tře­ba měnit situaci, avšak pohled na ni. Vše, co se nám děje je tu pro nás. Toto uvě­domění nám přináší do živ­ota pochopení. Tím se vše, co už nám nes­louží, může proměnit. Ať už v prožitku, tak v realitě. 

Pokud máš poc­it, že potře­bu­ješ tím­to povést. Ozvi se nebo si rov­nou rez­ervuj ter­mín sezení se mnou. Nemusíš na to být sám/sama. 

S lásk­ou Petra

Další články

Karta na týden 18.9. — 24.9.

Karta na týden 18.9. — 24.9.

Ten­to týden nám končí ofi­ciál­ně léto a také končí úkli­dový režim, který nastal s pří­cho­dem zna­mení Pan­ny. Čeka­jí nás nové výzvy, ale možná pro­to přišla tato nád­h­erná kar­ta k povzbuzení do dalších kroků.O čem je tato kar­ta? Arielo­va desít­ka Je toho tolik, za co je…

Karta na týden 11.9.. — 17.9.

Karta na týden 11.9.. — 17.9.

Ten­to týden ještě bude vhod­ný k úklidu ať už kolem sebe nebo uvnitř sebe. Končit také bude ret­ro­grád­ní Merkur, takže je možné, že brzy dojde k uvol­nění. Ten­to týden spíš ještě bude ladící, budeme hle­dat sami sebe.O čem je tato kar­ta? Lovec Najděte své stra­chy a touhy…

Karta na týden 3.9.. — 10.9.

Karta na týden 3.9.. — 10.9.

Ten­to týden je krokem z léta, uvol­nění, napo­jení se na příro­du. Vcházíme do září, kde si uklízíme před pří­cho­dem zimy, ladíme se na to, jak budeme vní­mat pří­chod tmy. Ale­spoň já vnímám, že při­j­dou další pono­ry do hloubek a zároveň vstupy do nových zkušenos­tí. Proto…