Kar­ta na ten­to týden mě opět přesvědču­je o tom, že důvěra je zák­lad­ní kámen vešk­erého bytí. Pro­to důvěřu­ji i nyní, že to, jak se věci ději, má veliký význam.

Lví brá­na je také spo­jená s naši­mi sny a vize­mi, které můžeme v tom­to týd­nu vní­mat. Pro­to mě vel­mi potěši­la kar­ta, kter­ou jsem vytáh­la při živém vysílání v mé skupině.

O čem je tato karta?

Otec nebe

Důvěřu­jte v neznámé

Máte osob­ní vztah s Velkým Otcem. Buďte si vědo­mi toho, že vás lásky­plně vede vpřed.
Tato kar­ta před­stavu­je uni­verzál­ní síly, které jsou v zásadě mužské energie, k nimž se lidé obrace­jí a vzh­líže­jí v dobách nouze a vděčnos­ti. Otec nebe ztělesňu­je váš vztah k mužským energiím božství a pravděpodob­ně i sil­nou mužsk­ou nebo otcov­sk­ou postavu.

Důvěřu­jte, že vaše ces­ta se odvíjí přes­ně tak, jak potřebujete.

Vníme­jte věci z vyšší per­spek­tivy, podob­ně jako orel na obrázku. 

Jste spo­lutvůr­ci vlast­ního živ­ota, a každá vaše myšlen­ka, poc­it, záměr a emoce vytváří ces­tu, která se před vámi vine.

Poselství

Nemusíte znát všech­ny podrob­nos­ti o tom, co vás čeká. Pokud se objeví tato kar­ta, naz­naču­je vám, že byste měli cou­vnout a kousek pood­stoupit z ces­ty. Je tu mno­hem větší síla, která exis­tu­je nejen kolem vás, ale i ve vás.

Při­jmete-li to do živ­ota vám začne prou­dit zázračná energie.  

Světel­ná aktivace

Uvolňu­ji vešk­erý tlak, který ve svém živ­otě používám k dosažení svých cílů. Ode­vzdávám se ves­mírné síle a do tvořivosti Zdro­je. Vím, jaký je to poc­it cítit důvěru ve svo­ji ces­tu. Otevírám se vše­mu nové­mu, co ke mně přichází a chce být skrze mě vytvořeno.

 

Vědomá práce, kter­ou vám při sezení s metodou THETA HEALING přináším, zna­mená klid­nější živ­ot a více ŽIVOTNÍ ENERGIE v osob­ním i pro­fes­ním konání. Není tře­ba měnit situaci, avšak pohled na ni. Vše, co se nám děje je tu pro nás. Toto uvě­domění nám přináší do živ­ota pochopení. Tím se vše, co už nám nes­louží, může proměnit. Ať už v prožitku, tak v realitě. 

Pokud máš poc­it, že potře­bu­ješ tím­to povést. Ozvi se nebo si rov­nou rez­ervuj ter­mín sezení se mnou. Nemusíš na to být sám/sama. 

S lásk­ou Petra

Další články

Karta na týden 18.9. — 24.9.

Karta na týden 18.9. — 24.9.

Ten­to týden nám končí ofi­ciál­ně léto a také končí úkli­dový režim, který nastal s pří­cho­dem zna­mení Pan­ny. Čeka­jí nás nové výzvy, ale možná pro­to přišla tato nád­h­erná kar­ta k povzbuzení do dalších kroků.O čem je tato kar­ta? Arielo­va desít­ka Je toho tolik, za co je…

Karta na týden 11.9.. — 17.9.

Karta na týden 11.9.. — 17.9.

Ten­to týden ještě bude vhod­ný k úklidu ať už kolem sebe nebo uvnitř sebe. Končit také bude ret­ro­grád­ní Merkur, takže je možné, že brzy dojde k uvol­nění. Ten­to týden spíš ještě bude ladící, budeme hle­dat sami sebe.O čem je tato kar­ta? Lovec Najděte své stra­chy a touhy…

Karta na týden 3.9.. — 10.9.

Karta na týden 3.9.. — 10.9.

Ten­to týden je krokem z léta, uvol­nění, napo­jení se na příro­du. Vcházíme do září, kde si uklízíme před pří­cho­dem zimy, ladíme se na to, jak budeme vní­mat pří­chod tmy. Ale­spoň já vnímám, že při­j­dou další pono­ry do hloubek a zároveň vstupy do nových zkušenos­tí. Proto…