Ten­to týden nám končí ofi­ciál­ně léto a také končí úkli­dový režim, který nastal s pří­cho­dem zna­mení Pan­ny. Čeka­jí nás nové výzvy, ale možná pro­to přišla tato nád­h­erná kar­ta k povzbuzení do dalších kroků.

O čem je tato karta?

Arielo­va desítka

Je toho tolik, za co je potře­ba být vděčný! Finanční úspěch a vid­i­na odchodu do pen­ze. Bohatý a naplňu­jící rodin­ný život.

Tuto kar­tu vnímám jako velké pohlazení po tom všem, čím jsme procházeli. Konečně můžeme začít dýchat a žít živ­ot, který tu bude pro nás. Pokud kar­ta úplně nere­zonu­je, tak věřte, že pro všech­ny je toto možné, jen je potře­ba ještě udělat nějaké kroky na cestě.

A co tato kar­ta říká? Máte všech­no! Je toho oprav­du moc za co byste měli být vděční. Úspěšně jste zvládli svou finanční situaci a už se nemusíte stra­cho­vat kvůli penězům. Žijete plný a naplněný živ­ot, a to jen díky usilovné prá­ci, která vás dosta­la tam, kde teď jste. 

Pokud čteš toto posel­ství, tak i ty můžeš žít naplněný živ­ot. Věřím tomu.

Každý týden vytahuji kartu speciálně pro mou komunitu s poselstvím na daný týden. 

Zadej, prosím, svůj e‑mail, na který ti výk­lad pošlu. 

Poselství

Jste obklopeni lásk­ou a pod­porou ve všech oblastech svého živ­ota. Uvě­domte si, co je v živ­otě skutečně důležité. Najděte svůj vnitřní klid.

Doplňu­jící infor­ma­ce. Šťast­ní až navěky. Komu­ni­ta. Rodok­me­ny. Dlouhodobé investice. 

 

Světel­ná aktivace

Vím, jaký je to poc­it radovat se ze svých úspěchů. Cítím napo­jení, vnitřní klid a důvěru na všech úrovních. Ode­vz­davám se do naplněného proudu života.

 

Vědomá práce, kter­ou vám při sezení s metodou THETA HEALING přináším, zna­mená klid­nější živ­ot a více ŽIVOTNÍ ENERGIE v osob­ním i pro­fes­ním konání. Není tře­ba měnit situaci, avšak pohled na ni. Vše, co se nám děje je tu pro nás. Toto uvě­domění nám přináší do živ­ota pochopení. Tím se vše, co už nám nes­louží, může proměnit. Ať už v prožitku, tak v realitě. 

Pokud máš poc­it, že potře­bu­ješ tím­to povést. Ozvi se nebo si rov­nou rez­ervuj ter­mín sezení se mnou. Nemusíš na to být sám/sama. 

S lásk­ou Petra

Další články

Karta na týden 11.9.. — 17.9.

Karta na týden 11.9.. — 17.9.

Ten­to týden ještě bude vhod­ný k úklidu ať už kolem sebe nebo uvnitř sebe. Končit také bude ret­ro­grád­ní Merkur, takže je možné, že brzy dojde k uvol­nění. Ten­to týden spíš ještě bude ladící, budeme hle­dat sami sebe.O čem je tato kar­ta? Lovec Najděte své stra­chy a touhy…

Karta na týden 3.9.. — 10.9.

Karta na týden 3.9.. — 10.9.

Ten­to týden je krokem z léta, uvol­nění, napo­jení se na příro­du. Vcházíme do září, kde si uklízíme před pří­cho­dem zimy, ladíme se na to, jak budeme vní­mat pří­chod tmy. Ale­spoň já vnímám, že při­j­dou další pono­ry do hloubek a zároveň vstupy do nových zkušenos­tí. Proto…

Karta na týden 28.8.. — 3.9.

Karta na týden 28.8.. — 3.9.

Přichází nám září, léto odchází a my možná budeme hle­dat rovnováhu. Pro­to jsem vytáh­la kar­tu z balíčků Tarot archandělů.O čem je tato kar­ta? Arielo­va dvo­j­ka Je důležité nalézt rovnováhu! Práce na mno­ha úkolech nebo pro­jek­tech najed­nou. Udělat si z práce zábavu. Možná…