Přichází nám září, léto odchází a my možná budeme hle­dat rovnováhu. Pro­to jsem vytáh­la kar­tu z balíčků Tarot archandělů.

O čem je tato karta?

Arielo­va dvojka

Je důležité nalézt rovnováhu! Práce na mno­ha úkolech nebo pro­jek­tech najed­nou. Udělat si z práce zábavu.

Možná máte mno­ho úkolů, pro­jek­tů a cítíte tlak na real­izaci. Pořád máme ret­ro­grád­ní Merkur, který vešker­ou tíhu ještě zná­sobu­je. Zkuste zvážit, jestli je oprav­du nut­né dělat celý sez­nam úkolů. Zkuste hle­dat ces­ty, jak tuto situaci odle­hčit či zpříjemnit. 

Přis­tupu­jte k živ­o­tu hravě. Ať už se děje coko­liv, koukněte na to z nadhle­du. Toto období je také vel­mi vhod­né k úklidu, nejen v sobě, ale i fyzicky.

Podíve­jte se na svůj živ­ot z nadhle­du, v radosti a hravosti.

Každý týden vytahuji kartu speciálně pro mou komunitu s poselstvím na daný týden. 

Zadej, prosím, svůj e‑mail, na který ti výk­lad pošlu. 

Poselství

Můžete zjis­tit, že to, co děláte, vás již nenaplňu­je. V tom­to pří­padě jděte jem­ně po ces­tě změny. Dejte pozor na unáh­lená rozhod­nutí, abyste skákali s rozumem, hlavně ohled­ně financí. 

Doplňu­jící výz­nam: Plout s prou­dem. Budit dojem, že je to jednoduché. Schop­nost vys­tačit s málem peněz. 

Světel­ná aktivace

Plně důvěřu­ji své ces­tě. Dívám se na svůj živ­ot z nadhle­du a přináším do něj radost a hravost. Zkoumám možnos­ti svého živ­ota zábav­nou for­mou. Pozoru­ji, jestli je všech­no tak, jak si myslím. 

 

Vědomá práce, kter­ou vám při sezení s metodou THETA HEALING přináším, zna­mená klid­nější živ­ot a více ŽIVOTNÍ ENERGIE v osob­ním i pro­fes­ním konání. Není tře­ba měnit situaci, avšak pohled na ni. Vše, co se nám děje je tu pro nás. Toto uvě­domění nám přináší do živ­ota pochopení. Tím se vše, co už nám nes­louží, může proměnit. Ať už v prožitku, tak v realitě. 

Pokud máš poc­it, že potře­bu­ješ tím­to povést. Ozvi se nebo si rov­nou rez­ervuj ter­mín sezení se mnou. Nemusíš na to být sám/sama. 

S lásk­ou Petra

Další články

Karta na týden 18.9. — 24.9.

Karta na týden 18.9. — 24.9.

Ten­to týden nám končí ofi­ciál­ně léto a také končí úkli­dový režim, který nastal s pří­cho­dem zna­mení Pan­ny. Čeka­jí nás nové výzvy, ale možná pro­to přišla tato nád­h­erná kar­ta k povzbuzení do dalších kroků.O čem je tato kar­ta? Arielo­va desít­ka Je toho tolik, za co je…

Karta na týden 11.9.. — 17.9.

Karta na týden 11.9.. — 17.9.

Ten­to týden ještě bude vhod­ný k úklidu ať už kolem sebe nebo uvnitř sebe. Končit také bude ret­ro­grád­ní Merkur, takže je možné, že brzy dojde k uvol­nění. Ten­to týden spíš ještě bude ladící, budeme hle­dat sami sebe.O čem je tato kar­ta? Lovec Najděte své stra­chy a touhy…

Karta na týden 3.9.. — 10.9.

Karta na týden 3.9.. — 10.9.

Ten­to týden je krokem z léta, uvol­nění, napo­jení se na příro­du. Vcházíme do září, kde si uklízíme před pří­cho­dem zimy, ladíme se na to, jak budeme vní­mat pří­chod tmy. Ale­spoň já vnímám, že při­j­dou další pono­ry do hloubek a zároveň vstupy do nových zkušenos­tí. Proto…