Ten­to týden je krokem z léta, uvol­nění, napo­jení se na příro­du. Vcházíme do září, kde si uklízíme před pří­cho­dem zimy, ladíme se na to, jak budeme vní­mat pří­chod tmy. Ale­spoň já vnímám, že při­j­dou další pono­ry do hloubek a zároveň vstupy do nových zkušenos­tí. Pro­to jsem vytáh­la kar­tu z Karet Světla. 

O čem je tato karta?

Tanči s životem

Udělej něco, aby změni­la svo­ji energii

Tato kar­ta přes­ně vys­ti­hu­je moje sdělení. Tanec nás totiž uvolňu­je, dokáže har­mo­ni­zo­vat, zve nás k pro­jevení se, k pro­jevení sebe, k pro­jevení našich niterních poc­itů, ale i k vypuštění emocí. Tanec je ces­ta, jak vel­mi lehce rozpo­hy­bo­vat naše tělo, tedy i energii.

Pro­to jsem pro vás připrav­i­la prožitkový sebeláskový kurz pro ženy, v kterém se také bude tančit. Dokonču­ji jeho finál­ní verzi a moc se těším na změny, které vnese do vašich životů.

Pohněte se z mís­ta, kde jste se zasek­li a rozhýbe­jte svo­ji energii. Pokud nera­di tan­cu­jete, změňte svo­ji energii jakýmko­liv pohybem, který neznáte. Je čas dát věci do pohy­bu a najít způ­sob, jak tan­co­v­at v ryt­mu života. 

Když nespoutaně tan­cu­jete, pře­bírá vedení vaše duše a s každým pohybem se vracíte do har­monie se vším živým. 

Každý týden vytahuji kartu speciálně pro mou komunitu s poselstvím na daný týden. 

Zadej, prosím, svůj e‑mail, na který ti výk­lad pošlu. 

Poselství

Živ­ot se neustále mění. Pokud se bráníte změnám, vaše energie stag­nu­je a vy přestáváte plout s prou­dem. Ves­mír má tajem­nou inteligent­ní sílu, přirozený ryt­mický puls, který řídí vešk­erý živ­ot. Jed­ním z nejlepších způ­sobů, jak změnit svou energii, vibraci a frekven­ci, je pustit si nějak­ou hud­bu a začít na ní tancovat. 

Světel­ná aktivace

Plně se nořím do pohy­bu svého těla. Uvolňu­ji vešk­eré bloky a poc­i­ty studu, že něco nemůžu. Vím, že se můžu pro­je­vit přes­ně tak, jak potře­bu­ji. Jsem nespoutaná pohy­bu­jící se síla a energie. 

 

Vědomá práce, kter­ou vám při sezení s metodou THETA HEALING přináším, zna­mená klid­nější živ­ot a více ŽIVOTNÍ ENERGIE v osob­ním i pro­fes­ním konání. Není tře­ba měnit situaci, avšak pohled na ni. Vše, co se nám děje je tu pro nás. Toto uvě­domění nám přináší do živ­ota pochopení. Tím se vše, co už nám nes­louží, může proměnit. Ať už v prožitku, tak v realitě. 

Pokud máš poc­it, že potře­bu­ješ tím­to povést. Ozvi se nebo si rov­nou rez­ervuj ter­mín sezení se mnou. Nemusíš na to být sám/sama. 

S lásk­ou Petra

Další články

Karta na týden 18.9. — 24.9.

Karta na týden 18.9. — 24.9.

Ten­to týden nám končí ofi­ciál­ně léto a také končí úkli­dový režim, který nastal s pří­cho­dem zna­mení Pan­ny. Čeka­jí nás nové výzvy, ale možná pro­to přišla tato nád­h­erná kar­ta k povzbuzení do dalších kroků.O čem je tato kar­ta? Arielo­va desít­ka Je toho tolik, za co je…

Karta na týden 11.9.. — 17.9.

Karta na týden 11.9.. — 17.9.

Ten­to týden ještě bude vhod­ný k úklidu ať už kolem sebe nebo uvnitř sebe. Končit také bude ret­ro­grád­ní Merkur, takže je možné, že brzy dojde k uvol­nění. Ten­to týden spíš ještě bude ladící, budeme hle­dat sami sebe.O čem je tato kar­ta? Lovec Najděte své stra­chy a touhy…

Karta na týden 28.8.. — 3.9.

Karta na týden 28.8.. — 3.9.

Přichází nám září, léto odchází a my možná budeme hle­dat rovnováhu. Pro­to jsem vytáh­la kar­tu z balíčků Tarot archandělů.O čem je tato kar­ta? Arielo­va dvo­j­ka Je důležité nalézt rovnováhu! Práce na mno­ha úkolech nebo pro­jek­tech najed­nou. Udělat si z práce zábavu. Možná…