Lví brá­na, co to vlast­ně zna­mená a jak můžeme ten­to portálový čas využít?

Jaké poselství má Lví brána?

Každý Lví bránu prožívá jinak, dle toho, co zrov­na potře­bu­je v živ­otě prožít. Vlast­ně je to o tom, vzestoupit ze staré úrovně vědomí a připrav­it se na novou. Tyto cyk­ly nemusíme pociťo­vat pří­mo na Lví bránu, ale je dobré o tom vědět. Čím více to totiž začneme pozorovat, tím více cítíme, co nám energie Lví brány přináší. 

Tato trans­for­mační energie může pra­co­v­at na témat­e­ch pouštění, čištění, odpuštění, dokončení. Dovolit si pustit kon­trolu a uvol­nit se. Další část je více ve Lví energii. Síla, odva­ha, záře, vznešenost, která vychází z naše­ho srd­ce ne z ega. Vše to jde ve vibračních spirálách, takže každý může řešit jiné téma k tomu své­mu nové­mu začátku.

Téma toho­to období je také naše srd­ce, naše hluboká lás­ka k nám a k našim záměrům. 

Zdar­ma se můžete propo­jit se svým srd­cem skrze med­itaci srd­ce. Skrze med­itaci setkání s před­ky, můžete obdržet nějaké vedení. Setkat se také můžeme indi­viduál­ně na míru. 

Jaké jsou projevy Lví brány?

Proudí nám sem mno­ho energie, která zrych­lu­je pro­cesy, mění naše buňky a DNA. Můžeme to cítit na pozadí. Zvětšená úna­va či energie, bolesti v těle, které se rych­le objeví a zase rych­le zmizí. Různé potře­by, ať už uklízet v sobě, v domě nebo naopak hod­ně odpočí­vat, spát. Všech­no je v pořád­ku. Ta energie pro vás může být sil­ná, poslouchejte tedy sami sebe a své tělo. 

královna vod

Nový začátek

Položte si otázku, jak by měl váš nový začátek vypa­dat. Soustřeďte se do srd­ce, aby odpověď mohla při­jít v podobě vaší srd­cové ces­ty, ne ces­ty z ega. Jaké poslání je tu pro mě připraveno? 

Jaké poslání je tu pro mě připraveno?

Poselství

Doba pře­je naším vizím a plánům. Využi­jte sílu Lví brány 8.8., kde bude vrchol pod­poru­jící energie. Pro­ciťte svo­ji sílu, nasaďte si zpět svou korunu a násle­du­jte ces­tu svého srd­ce, které je vel­mi moudré a zná další kroky. 

Světel­ná aktivace

Otevírám se energii Lví brány a při­jímám tolik síly, kolik můžu ve zdraví unést. Vím, jaký je to poc­it konat z odvahy, vstupo­vat do nezná­ma a cítit se u toho v bezpečí. Jsem v plné pod­poře Zdroje. 

 

Pokud cítíš, že tě moje práce baví, rezonu­je s tebou co říkám a chceš být více ve spo­jení, tvořím pro tebe lásky­plnou komu­ni­tu ve skupině. Každý týden tě čeka­jí téma­ta a propo­jení se skrze online setkání. Offline setkání zatím zůstá­va­jí v kalendáři pro všechny. 

Ten­to kmen by měl začí­nat 1.9. Pokud tě láká inten­zivnější setkávání, dej mi vědět. Zatím za zkušeb­ní zaváděcí cenu. 

Více info zde. 

 

Vědomá práce, kter­ou vám při sezení s metodou THETA HEALING přináším, zna­mená klid­nější živ­ot a více ŽIVOTNÍ ENERGIE v osob­ním i pro­fes­ním konání. Není tře­ba měnit situaci, avšak pohled na ni. Vše, co se nám děje je tu pro nás. Toto uvě­domění nám přináší do živ­ota pochopení. Tím se vše, co už nám nes­louží, může proměnit. Ať už v prožitku, tak v realitě. 

Pokud máš poc­it, že potře­bu­ješ tím­to povést. Ozvi se nebo si rov­nou rez­ervuj ter­mín sezení se mnou. Nemusíš na to být sám/sama. 

S lásk­ou Petra

Další články

Karta na týden 18.9. — 24.9.

Karta na týden 18.9. — 24.9.

Ten­to týden nám končí ofi­ciál­ně léto a také končí úkli­dový režim, který nastal s pří­cho­dem zna­mení Pan­ny. Čeka­jí nás nové výzvy, ale možná pro­to přišla tato nád­h­erná kar­ta k povzbuzení do dalších kroků.O čem je tato kar­ta? Arielo­va desít­ka Je toho tolik, za co je…

Karta na týden 11.9.. — 17.9.

Karta na týden 11.9.. — 17.9.

Ten­to týden ještě bude vhod­ný k úklidu ať už kolem sebe nebo uvnitř sebe. Končit také bude ret­ro­grád­ní Merkur, takže je možné, že brzy dojde k uvol­nění. Ten­to týden spíš ještě bude ladící, budeme hle­dat sami sebe.O čem je tato kar­ta? Lovec Najděte své stra­chy a touhy…

Karta na týden 3.9.. — 10.9.

Karta na týden 3.9.. — 10.9.

Ten­to týden je krokem z léta, uvol­nění, napo­jení se na příro­du. Vcházíme do září, kde si uklízíme před pří­cho­dem zimy, ladíme se na to, jak budeme vní­mat pří­chod tmy. Ale­spoň já vnímám, že při­j­dou další pono­ry do hloubek a zároveň vstupy do nových zkušenos­tí. Proto…