Věř, že exis­tu­je nadě­je pro tebe, pro tvou rod­inu i celý svět. Energie svě­ta se mění. Vše je energie, my jsme energie a náš celý svět tvoří právě energie. Co se stane, když se zde na plan­etě změní energie?

Přichází změna

Cítíte to, cítíte změnu. Možná cítíte stra­ch, bolest a utr­pení, ale je to jiné. Je to jiné v tom, že zároveň začínáme cítit lásku. Slo­vo lás­ka je vel­mi použí­vané slo­vo, ale ruku na srd­ce, kdo oprav­du v živ­otě cítil lásku? Tu bezd­pod­míneč­nou, kter­ou všich­ni v živ­otě hledáme. 

Bezpodmínečná láska

Jen si to před­stavte, že vás má něk­do rád jen pro­to, že jste. Jen tak milu­je všech­ny vaše chy­by, posílá vám energii plnou pod­pory, souci­tu a laskavosti. Můžete udělat coko­liv a ten člověk vás má pořád ste­jně rád. To přes­ně tady je. Probuzení, že my jako lid­ské bytosti jsme se naučili milo­vat jen s pod­mínka­mi a teď to měníme. 

Rodiče nás měli jen rádi, když jsme plnili jejich očekávání. Přicházeli jsme na svět a hned jsme se cítili opuštění, pro­tože narozené dítě je pře­ci nut­né nejdříve změřit a umýt. To se mění. To je ten závan nové energie. Už tak­to nechceme žít. Chceme žít tu bezpod­míneč­nou lásku. Chceme, aby naše děti přicháze­ly na svět respek­tu­jícím způ­sobem a ihned po narození cíti­ly tep matky. Aby znaly poc­it bezpečného prostoru

Pokud ti okolí říká něco jiného, tvrdí, že změ­na nemá cenu, že his­to­rie se opaku­je, tak se nalaď na své srd­ce a svo­ji vizi. Máte možnost ukázat ostat­ním, že svět není jen plný utrpení.

Směřuj k sobě

A já vám právě předávám energii, že to jde. Jen se zaměřu­jte na sebe, na svo­je reakce, na svo­je poc­i­ty, které cítíte. Děle­jte vše, aby se vám znovu otevře­lo srd­ce, abyste milo­vali bez pod­mínek, cítili a tvořili nový lásky­plný svět.

 

Exis­tu­je nadě­je a děje se to. Je to tu!

Afir­ma­ce

Skrze svo­jí energii tvořím živ­ot. Vím, jaký je to poc­it uvolňo­vat svá stará zranění a přis­tupo­vat k situ­acím vědomě s lásk­ou. Vím, jaký je to poc­it tvořit novou lásky­plnou energii na Zemi. 

Vědomá práce, kter­ou vám při sezení s metodou THETA HEALING přináším, zna­mená klid­nější živ­ot a více ŽIVOTNÍ ENERGIE v osob­ním i pro­fes­ním konání. Není tře­ba měnit situaci, avšak pohled na ni. Vše, co se nám děje je tu pro nás. Toto uvě­domění nám přináší do živ­ota pochopení. Tím se vše, co už nám nes­louží, může proměnit. Ať už v prožitku, tak v realitě.  Pokud máš poc­it, že potře­bu­ješ tím­to povést. Ozvi se nebo si rov­nou rez­ervuj ter­mín sezení se mnou. Nemusíš na to být sám/sama.  S lásk­ou Petra

Další články

Karta na týden 18.9. — 24.9.

Karta na týden 18.9. — 24.9.

Ten­to týden nám končí ofi­ciál­ně léto a také končí úkli­dový režim, který nastal s pří­cho­dem zna­mení Pan­ny. Čeka­jí nás nové výzvy, ale možná pro­to přišla tato nád­h­erná kar­ta k povzbuzení do dalších kroků.O čem je tato kar­ta? Arielo­va desít­ka Je toho tolik, za co je…

Karta na týden 11.9.. — 17.9.

Karta na týden 11.9.. — 17.9.

Ten­to týden ještě bude vhod­ný k úklidu ať už kolem sebe nebo uvnitř sebe. Končit také bude ret­ro­grád­ní Merkur, takže je možné, že brzy dojde k uvol­nění. Ten­to týden spíš ještě bude ladící, budeme hle­dat sami sebe.O čem je tato kar­ta? Lovec Najděte své stra­chy a touhy…

Karta na týden 3.9.. — 10.9.

Karta na týden 3.9.. — 10.9.

Ten­to týden je krokem z léta, uvol­nění, napo­jení se na příro­du. Vcházíme do září, kde si uklízíme před pří­cho­dem zimy, ladíme se na to, jak budeme vní­mat pří­chod tmy. Ale­spoň já vnímám, že při­j­dou další pono­ry do hloubek a zároveň vstupy do nových zkušenos­tí. Proto…